Univerzita otevírá nový obor Zdravotnický záchranář

LIBEREC 26. května 2015 / Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (ÚZS TUL)otevírá nový studijní program SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ, studijní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ. Jedná se o bakalářský tříletý obor, prezenční formou studia. Garantem studijního oboru je profesor Karel Cvachovec z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF FN Motol, který je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2015/16 přijímá ÚZS TUL do 4. září 2015. Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky, které prověří fyzickou zdatnost uchazečů (plavání a běh). Přijímací řízení se bude konat 7. září. 2015 (talentová přijímací zkouška) a 8. září 2015 (písemná přijímací zkouška).

Podmínky přijetí

Základním předpokladem pro přijetí je úplné všeobecné nebo úplné odborné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Charakteristika oboru

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí veškeré dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzívní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní stav pacienta v širokých souvislostech. Po ukončení tříletého bakalářského studia studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Zdravotnický záchranář, získají absolventi na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Významnou součástí studia je odborná praxe, kterou studenti absolvují na základě dohod s příslušnými institucemi v Krajské nemocnici Liberec na standardních odděleních lůžkové péče, odděleních specializované urgentní a intenzivní péče, u zdravotnické záchranné služby, letecké záchranné služby a horské a vodní záchranné služby. Výuka bude probíhat i v dalších složkách Integrovaného záchranného systému, u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR ale také například u 31. Pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul „bakalář“ – ve zkratce Bc.

Ústav zdravotnických studií TUL – historie

Ústav zdravotnických studií byl na Technické univerzitě v Liberci založen v září 2004 jako samostatná jednotka v souvislosti s požadavky Evropské unie pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí. První akademický rok 2006/2007 zahájil ÚZS se studijním programem Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, do kterého tehdy nastoupilo 53 studentů. Ústav operativně reagoval na zvyšující se požadavky na vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků a už následující akademický rok nabídl kombinovanou formu studia Všeobecná sestra a nový bakalářský program a obor Biomedicínská technika. Loni do nabídky studia ústavu přibyl navazující magisterský program a obor Biomedicínské inženýrství, na který nastoupilo devět posluchačů. Ve třech oborech studuje více než 350 studentů

Za dobu svého desetiletého působení si ústav vybudoval rovnocenné postavení mezi ostatními univerzitami v České republice nabízejícími studijní programy pro nelékařské zdravotnické obory. Kvalitní odbornou praxi zajišťuje ÚZS ve spolupráci s renomovanými institucemi. Kromě Krajské nemocnice Liberec, která je stěžejním pracovištěm, spolupracuje ústav velmi úzce s Krajskou záchrannou službou Liberec, s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, s Domem seniorů Liberec na Františkově, Dětským centrem SLUNÍČKO, s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, Nemocnicí Na Homolce a Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).

Výzkumná činnost na ÚZS TUL

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ošetřovatelství a biomedicíny, např. na eliminaci nozokomiálních infekcí a biosenzory. Ústav pořádá dvakrát ročně mezinárodní konferenci. Loni v listopadu to byla již VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference s tématem „Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta“. Studenti mají k dispozici i dvanáct moderně vybavených odborných laboratoří (například mikrobiologická laboratoř) pro praktickou výuku a zapojují se i do vědecké práce. Za zmínku stojí Laboratoř urgentní medicíny vybavená vysoce specializovanými funkčními pacientskými simulátory, které jsou využívány nejen pro výuku studentů v odborných předmětech, ale také jako výcvikové pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Příprava dalších oborů na ÚZS TUL

V současné době zpracovává vedení Technické univerzity v Liberci dvě žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Bioinženýrství a rozšíření studijního programu Specializace ve zdravotnictví o bakalářský studijní obor Nutriční terapeut.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

26. května 2015