Projekt Inovativní výrobky a environmentální technologie byl ukončen

Liberec, 20. listopadu 2015 – Technická univerzita v Liberci (TUL), Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) a Fakulta textilní (FT) ukončily projekt „Inovativní výrobky
a
environmentální technologie“ zaměřený na konkurenceschopné strojírenství. Projekt v hodnotě více než 22,2 milionu korun byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Cílem projektu bylo významné urychlení zavádění nových nadějných technologií a vynálezů s vysokým potenciálem aplikace v průmyslové praxi. Předmětem projektu byla podpora tržního uplatnění vybraných technologií s environmentálním dopadem, vysokou přidanou hodnotou a komercializačním potenciálem. Nedílnou součástí byl také systémový rozvoj infrastruktury pro transfer technologií, který spočíval ve vytvoření funkčního týmu pro zajištění komercializace v rámci celé TUL. Získané znalosti a zkušenosti při realizaci projektu jsou významným přínosem pro další rozvoj infrastruktury pro transfer technologií TUL.

Mediálně nejznámějším výstupem projektu Envitech je jistě spolupráce na novém typu produktu v oblasti autokosmetiky, který je založen na aditivaci nanočásticemi, jenž zvyšují jeho užitné vlastnosti zejména z hlediska výsledné hydrofobicity. Aditivace procesních kapalin různými typy nanočástic se ukázala obecně široce uplatnitelná, s vysokým komerčním potenciálem při strojním obrábění a v kamenickém průmyslu.

V rámci projektu byla vytvořena zcela nová technologie, jejímž výstupem je originální 3D strukturní útvar, který podstatně urychlí a stabilizuje proces čištění odpadních vod. Nová plošná textilní struktura pojená kolmým kladením polymerní taveniny bude sloužit jako v současné době nejúčinnější nosič biomasy v biologických čistírnách odpadních vod. Poskytuje ideální podmínky bakteriím, které se usazují a rostou na tomto nosiči a zajišťují vlastní proces čištění v čistírnách. Další spolupráce v oblasti plošných textilních struktur se týká podílu na vývoji teplosměnných plošných textilií.

Vyvinutý přístroj Fotochrom pak našel uplatnění v rámci spolupráce s firmou zaměřenou na vývoj a výrobu spektrometrů. V návaznosti na uzavření smlouvy o smluvním výzkumu byla podána přihláška projektu programu Partnerství znalostního transferu.

Modifikované geopolymery nalézají uplatnění u speciálních tepelně odolných stavebních materiálů, smluvní spolupráce byla navázána s výrobcem krbů. Mezi další zájemce patří výrobci garážových vrat a výrobci tepelně namáhaných materiálů.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
řešitel projektu
Telefon: +420 485 353 638
E-mail: tomas.lederer@tul.cz

24. prosince 2015