Bioinženýrství. Hlaste se do nového studijního programu do 14. srpna!

Umělé náhrady cév, kůže nebo kostí a ještě v kombinaci například s cíleným uvolňováním léčiv, to je část z výčtu odborností, které získají absolventi nového bakalářského studia bioinženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Přihlášky si podávejte do 14. srpna 2020.

Nový typ multioborového studia, které propojuje přírodní vědy, zejména biologii a fyziku, a inženýrská studia, otevíráme v příštím akademickém roce na katedře chemie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP). Studium bioinženýrství se zaměří na výrobu a testování zdravotnických prostředků a materiálů pro zdravotnictví.

„Odborníci z této oblasti jsou v praxi potřeba, dobře to ilustrovala koronakrize letos na jaře, kdy vznikala inženýrská díla přímo určená pro interakci biologických materiálů s člověkem – typicky filtry do roušek a další zdravotnické prostředky. Ukázalo se, že je s nimi spojená celá řada otázek zajímavých i z pohledu vědy,“ říká garant programu profesor David Lukáš, který byl jedním z vědců, již iniciovali výrobu nanoroušek a později filtrů do roušek na Technické univerzitě v Liberci v čase pandemie COVID-19.

Biomateriály i etika vědecké práce

Studenti se zaměří především na studium a vývoj umělých náhrad tkání, například nervové tkáně, kůže, kostí či cév. Důležitým tématem studia budou také kryty popálenin či kryty po chirurgických zákrocích.

„Zabývat se budeme také cíleným uvolňováním léčiv z těchto krytů. Samozřejmostí oboru je práce s biodegradabilními materiály. Po implantaci dochází k jejich postupnému rozkladu na netoxické produkty, které organismus vyloučí,“ říká Věra Jenčová z katedry chemie FP.

Jednou ze základních dovedností absolventů nového programu bude tvorba scaffoldů, tedy nosičů pro buněčný růst.

„V předmětu biomateriály pro medicínské aplikace, který na studenty čeká v letním semestru prvního ročníku, budou tvořit scaffoldy na bázi vláken, ale i ve formě pěny, gelů či fólií, které jsou základem pro aplikace v tkáňovém inženýrství. V dalších předmětech budou tyto scaffoldy testovat,“ říká Eva Kuželová Košťáková z katedry chemie a dodává, že chybět nebudou ani teoretické předměty, jako je biofyzika.

Studenti budou pracovat také v nově vybavené laboratoři molekulární biologie a tkáňových kultur v čerstvě zrekonstruované budově T v Třebízského ulici, kam budou docházet také na přednášky.

„V oblasti práce s živým materiálem také často vědci stojí před etickými otázkami, pracují s laboratorními zvířaty, ale také s nadějí. Jsou to otázky, které jsou v současné vědě nesmírně důležité, proto jsme zavedli do povinných předmětů také etiku. Zajišťovat ji bude kolega Michal Trčka z katedry filozofie. Studenti s ním budou řešit také konkrétní etické otázky, které vyvstanou při řešení jejich bakalářských prací,“ říká docentka Kuželová Košťáková.

Studium s americkou inspirací

Samozřejmostí nového studijního programu budou přednášky odborníků z praxe, chybět mezi nimi nebudou lékaři z Krajské nemocnice Liberec. Do nemocnice, do výzkumných ústavů nebo i do firem budou muset studenti také na praxi.

Nový studijní program připravil tým profesora Davida Lukáše na základě intenzivních konzultací s profesorem Alanem W. Eberhardtem z katedry Biomedical Engineering na University of Alabama v americkém Birminghamu.

S dalšími dvěma zahraničními univerzitními pracovišti z oblasti bioinženýrství jsou naši odborníci zaštiťující nový program v úzkém kontaktu a rádi by své studenty na University of Alabama at Birmingham a Clemson University ve Spojených státech nebo Aston University ve Velké Británii také poslali na stáž.

Absolventi nového studijního programu najdou uplatnění jako výrobní a provozní pracovníci, technologové, pracovníci ve zkušebních laboratořích kontroly kvality ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu nebo v podnicích a institucích zabývajících se vývojem biomateriálů. Široké uplatnění nabízí také státní zdravotnické úřady.

Navazující studium je připraveno

„Již teď je jisté, že absolventi bakalářského studia budou moci u nás pokračovat v navazujícím studiu bioinženýrství, které má již fakulta akreditované. Otevřeme ho od akademického roku 2021/2022,“ říká profesor Lukáš.

Nový studijní program je určen pro absolventy gymnázií i středních průmyslových škol se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, chemii i sklářství. Na uchazeče čeká test z matematiky a fyziky, nebo z matematiky a chemie. Uchazeči, kteří měli z předmětů matematika a fyzika nebo matematika a chemie po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,0 včetně, budou přijati i bez testu.

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 14. srpna. Přijímací testy budou uchazeči psát 17. nebo 18. srpna 2020. Bližší informace k bakalářskému programu bioinženýrství najdete zde.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

17. července 2020