COVID19 – informace ze dne 2. 12. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 dochází od  7. 12. 2020 k rozšíření možností konání kontaktní výuky na vysokých školách. Výraznou změnou oproti předcházejícímu období je možnost výuky v prvních ročnících za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Děkan fakulty po diskusi s vedením fakulty a vedoucími kateder rozhodl, že většina výuky v prvních ročnících poběží nadále v distanční  formě (výjimky jsou uvedeny níže).

Hlavní důvody tohoto rozhodnutí jsou tyto:

  • Výuka je možná pouze za přítomnosti nejvýše 20 studentů, ale velká část výuky probíhá v početnějších skupinách. Další dělení skupin však naráží na limity sestavení funkčního rozvrhu, protože  především učitelské  studium je vzhledem k mnoha kombinacím dvou oborů velmi provázané.
  • Problematická je nutná kombinace distanční výuky s kontaktní výukou – např. pokud studenti mají po cvičení konaném na fakultě ihned navázat on-line přednáškou, lze si představit řadu komplikací s tím spojených.
  • Máme již zkušenost, že někteří studenti nemohou nebo nechtějí přijet na kontaktní výuku, domníváme se, že je proto zachovat stejné podmínky všem.

Další možnosti kontaktní výuky po 7. 12. jsou tyto:

  • konání praxí,
  • laboratorní, experimentální, umělecká výuka pro všechny ročníky za přítomnosti nejvýše 20 studentů, přičemž zpěv pouze v případě studijních programů, ve kterých je stěžejní součástí,
  • individuální konzultace,
  • zkoušení, účastní-li v jeden čas zkoušky 10 a méně osob,
  • sportovní činnost, pokud je stěžejní součástí studijního programu.

Konání praxí bylo možné již před 7. 12. a na jejich organizaci se nyní nic nemění.  V případě dotazů na pedagogické praxe se obracejte na Oddělení pedagogické praxe, v případě praxí  v programech Sociální práce a Speciální pedagogika na KSS.

Laboratorní, experimentální a umělecká výuka  se týká některých předmětů kateder KPV, KFY, KCH, KSS a KTV. V konkrétních případech bude o organizaci výuky rozhodovat a povinně informovat studenty příslušná katedra vždy tak, aby kontaktní výuka byla s ohledem na další výuku studentů  realizovatelná.

Povolená sportovní činnost se týká studentů oboru Rekreologie a budoucích učitelů tělesné výchovy.  KTV bude tyto studenty do  konce  týdne informovat o organizaci jejich výuky.

2. prosince 2020