COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT

16. 3. 2021 Vážení studenti, vážení kolegové,

tento pokyn navazuje na pokyn COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky, který byl vydán dne 1.3.2021 a je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

Přístup do budov

Od 17.3.2021 dochází ke zpřísnění pravidel ohledně vstupu do budov FT potažmo TUL. Vstup od tohoto data bude povolen zaměstnancům, které v posledních sedmi dnech absolvovaly PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Výjimky

Testování se neprovádí u osob:

 1. které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
 2. které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.
 3. které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

Přijatá opatření

 1. Budovy budou přístupné na karty pouze pro zaměstnance. Studenti nebudou mít na karty do budov přístup. Pokud má zaměstnanec domluvenou schůzku, konzultaci se studentem atd. (dále jen obecně návštěvu) vyzvedne si návštěvu u hlavních dveří a nechá podepsat prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Zaměstnanci budou pravidelně testováni podle vyhlašovaných termínů doktora, který testování pro TUL zajišťuje.
 3. Ve výjimečných případech mohou zaměstnanci provést samotest na pracovišti (na příslušné katedře, děkanátu atd.). Pracovištím byly poskytnuty soupravy umožňující bezpečné testování. Vedoucí kateder byli s průběhem testu, záznamu a likvidací odpadů seznámeni. Pokud bude test pozitivní musí zaměstnanec postupovat v souladu s pokyny uvedených v Průvodci samotestováním ve firmách:
  V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
  • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
  • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu.
  • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.
  • Doba mezi pozitivním testem antigenního testu prováděného laickou osobou a výsledkem konfirmačního PCR testu je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Informace ohledně COVID-19

16. března 2021