Přihlašte svůj projekt do interní soutěže projektu PROSYKO 2

Projekt: TAČR Gama – PROSYKO 2
Aktuální výzva – přihlášky do 7. května 2021

Ke dni 11. 11. 2019 byl na TUL schválen projekt PROSYKO 2, program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogramu 1 – proof-of-concept. Hlavním cílem PROSYKO 2 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů na Technické univerzitě v Liberci (TUL) a zavádět je do praxe.

Program PROSYKO 2 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají na Technické univerzitě v Liberci, a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách.

Podpořena bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof-of-concept stage“). Budou podpořeny (financovány) aktivity sloužící zejména k ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (doplňkový výzkum, experimentální ověřování apod.) vedoucí k návrhům nových, podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Vlastní aplikace poznatků cílem projektu není.

Projekt PROSYKO 2 je realizován prostřednictvím dílčích projektů. Dílčí projekty jsou výzkumné projekty, kterými bude ověřováno praktické využití nových výsledků VaV. Řešitelem dílčího projektu může být pouze zaměstnanec TUL.

1. dubna 2021