Michal Řezanka se stal docentem

Michal Řezanka je chemikem na pomezí organické a materiálové chemie a nyní se ve své kariéře významně posunul. Na Fakultě chemické technologie VŠCHT se úspěšně habilitoval. Také v jeho případě měla zásadní vliv koronavirová karanténa, ve které napsal svou habilitační práci na téma: Cyklodextriny – syntéza derivátů a jejich aplikace. Dne 31. května 2021 přednesl o své práci přednášku „Organická chemie ve funkcionalizaci nanomateriálů“ na VŠCHT.

Michal Řezanka

„Mám zvláštní zalíbení v chemii cyklodextrinové, což se přirozeně odrazilo v mé habilitaci. Byl to delší proces a mé poděkování patří všem, kdo mi pomohli dostat se do současného bodu mé kariéry, a přispěli k tvůrčí a přátelské atmosféře na našem libereckém pracovišti a samozřejmě k výsledkům, jichž jsem dosáhnul“, říká Michal Řezanka.

Ve své habilitační práci popisuje možnosti syntézy derivátů cyklodextrinů, a to zejména takových, které mohou sloužit jako prekurzory pro další syntézu. Na vybraných nejpoužívanějších postupech ukazuje současné možnosti cyklodextrinové chemie při syntéze jednotlivých derivátů, a zároveň upozorňuje na její možná úskalí. Ve své práci se zabývá i některými konkrétními aplikacemi derivátů cyklodextrinů, a pootvírá tak dveře porozumění a jejich dalšímu možnému použití.

18. června 2021