CXI připravilo centrum excelence pro udržitelné, inteligentní materiály a technologie na evropské úrovni

Vědci z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) připravili s Fraunhoferskou společností (jejími pobočkami v Zittau, Halle a Würzburgu) společný inovativní projekt do výzvy Horizon Europe – Teaming for Excellence s názvem Centre for the intelligent design of hybrid materials and green manufacturing. „Chceme se soustředit na sdílení a přenos know-how v oblasti návrhu a vývoje inteligentních materiálů, struktur a technologií pro průmysl, který bude naplňovat evropskou výzvu Green Deal,“ říká Jan Kočí, expert na problematiku Průmyslu 4.0 z CXI, který celý projekt připravuje.

Konkrétní zaměření připravovaného centra se bude týkat vývoje multimateriálových směsí a dílů se zvýšenou udržitelností díky úplné recyklovatelnosti (demontovatelnost, rozebíratelnost) například prostřednictvím chemických rozhraní jako jsou přepínatelná lepidla, fyzikální nanostruktury (anizotropní fyzikální adheze), nahrazení materiálů na bázi fosilních paliv a materiálů náročných na energii materiály šetrnějšími k životnímu prostředí (na biologické bázi, biologicky odbouratelnými, recyklovatelnými atd.), zároveň ale při zachování stejných nebo podobných vlastností a standardů výrobků, kvality procesů a celkové efektivity výroby. Unikátní bude využití digitalizace a přístupu založeného na datech a jejich využití od návrhu materiálů až po návrh autonomních flexibilních samooptimalizovaných systémů řízení výroby. Standardizace, digitalizace a využití principů Industry 4.0 v laboratořích a výzkumných procesech CXI přinese ve svém důsledku jeho vyšší kompatibilitu, konkurenceschopnost a udržitelnost.

„Naším cílem je, aby u nás na CXI vzniklo mezinárodní centrum excelence a evropský „hub“ pro otevřenou spolupráci výzkumných institucí, průmyslových firem, technologických spin-off a start-up firem, které budou naplňovat principy tzv. Zelené dohody, tedy evropské transformace na ekologičtější průmysl,“ dodal Miroslav Černík, ředitel CXI.

CXI spolupracuje s Fraunhoferskou společností již několik let. V současnosti například ve využití 3D tisku při prototypování a přípravě robotického 3D tisku, zároveň na aditivních technologiích prováděných roboty.

Vznik centra excelence podpořily v srpnu 2020 saská a česká vláda. Na financování přípravy přispěl také Liberecký kraj prostřednictvím programu Asistenční vouchery.

Logo OP VVV
Liberecký kraj – logo
Agentura regionálního rozvoje (ARR) - logo

Fraunhoferská společnost (Fraunhofer-Gesellschaft) se sídlem v Německu je přední světovou organizací aplikovaného výzkumu. Zaměřuje se na vývoj klíčových technologií, inovativních materiálů a technologií zpracování, které mají zásadní význam pro budoucnost. Toto vývojové know-how poskytuje ke komerčnímu využití firmám a podnikům z průmyslové sféry. Zaměřuje se na multifunkční částice, hybridní součásti, kompozity a nátěry, na zvyšování a analýzu nanomateriálů, 3D tisk a laserové technologie.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je výzkumným centrem Technické univerzity v Liberci (TUL) s více než 190 zaměstnanci. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou rozděleny do tří výzkumných oblastí: nanomateriály, konkurenceschopné strojírenství a systémová integrace s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V oblasti nanomateriálů ústav zkoumá nanovlákenné struktury, nanočástice kovů a oxidů.

7. října 2021