Archimyšl – účast ateliéru Samana Safariana

MĚSTSKÁ MOBILITA
Případová studie: Brno jižní centrum
AIA / Ateliér Informované Architektury
FUA / Fakulta Umění a Architektury
TUL / Technická Univerzita v Liberci


V roce 2017 představovala doprava téměř čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů v EU (samotná silniční
doprava představuje 20 %). Doprava je jediným hospodářským odvětvím, jehož emise skleníkových plynů jsou
vyšší než v roce 1990 a kde emise rostou navzdory vynaloženému úsilí o zmírnění dopadů. evropská zelená
dohoda si stanovila klíčový cíl dosáhnout do roku 2050 snížení emisí skleníkových plynů souvisejících s
dopravou o 90 %, aby podpořila cíl EU stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem [1].
Výstava je prvním dílem v sérii výstav které reagují na Evropskou výzvu v oblasti mobility.
Prezentované výsledky jsou dílčími výstupy dvouletého akademického projektu. Projekt se zaměřuje na analýzu
nových a existujících modu individuální a hromadné dopravy. Upřednostňuje zelené mody individuální a
hromadné dopravy. V individuální dopravě klade důraz na pěší, cyklistickou a rychle se rozvíjející dopravě
pomoci elektrických vozítek. V hromadné dopravě, ve spolupráci se ŠKODA Transport, ukazuje na možností
zefektivnění řízení a provozu tramvají, které vychází z aktuálních pokroku ve sféře uměle inteligence. Projekt
zároveň představuje potenciál využití digitálních a parametrických návrhových a simulačních metod pro tvorbu
urbánních celků. Výsledky jsou znázorněný v podobě případové studie Brno Jižní Centrum, který je aktuálně
jeden z nejvýznamnějších dopravně-urbanistických projektu v České republice.
[1] European Commission 2020, EU Strategy for Sustainable and Smart Mobility

2. října 2022