Podniková ekonomika

Charakteristika studijního programu

Studenti studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední úrovni. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, marketingu, financí a účetnictví.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje na úrovni bakalářského studia: – znalosti zásadních ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, – znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat, – znalosti principů investičního a finančního rozhodování, – znalosti aktuálních manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení, – znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce.

Parametry

Program
Podniková ekonomika (B0413A050006)
Fakulta
EF
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory

Specializace

Management služeb
Cílem specializace je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro střední řídící funkce pro organizace působící v terciárním sektoru, a to jak v oblasti tržních služeb, tak i ve veřejném sektoru. Absolventi naleznou široké uplatnění zejména v oblasti služeb, jako např. v obchodní sféře, informačních a komunikačních službách, peněžnictví, pojišťovnictví, dále ve veřejné správě, vzdělávacích, zdravotnických a kulturních institucích.
Management výroby
Studenti specializace jsou schopni řešit standardní ekonomické situace ve výrobních podnikatelských jednotkách na střední úrovni. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, marketingu, financí a účetnictví.

Předměty specializace Management služeb

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Management výroby

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D., petra.rydvalova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG