Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Uznávání vzdělání získaného v zahraničí je založeno na porovnání obsahové podobnosti programu, který jste vystudovali v zahraničí, s programem, který by byl vhodným ekvivalentem v České republice. Pokud vás zajímá, zda právě na Technické univerzitě v Liberci máme vhodný program, podívejte se do přehledu akreditovaných studijních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR.

Průběh řízení

Proces uznání vašeho zahraničního vzdělání začíná podáním žádosti na Zahraniční oddělení TUL:

 • vyplňte formulář žádosti o uznání zahraničního studia,
 • poplatek za řízení činí 3 000 Kč. Poplatek uhraďte až poté, co budete mít připraveny všechny nezbytné dokumenty.

Ke své žádosti připojte:

 • diplom,
 • dodatek k diplomu,
 • doklad o zaplacení poplatku (nemusíte, pokud platíte online),
 • (plnou moc, oddací list, rodný list).

Nezapomeňte si prosím přečíst podrobnější informace k uznávání vysokoškolského vzdělání. Vyplněnou žádost zašlete na adresu:

Mgr. Hana Králová,
Technická univerzita v Liberci,
Zahraniční oddělení,
Studentská 1402/ 2,
461 17  Liberec 1

Vyřízení žádosti trvá minimálně 30 dní, ve složitějších případech dokonce i 60.

Odvolání

Pokud nejste s výsledkem řízení spokojeni, můžete se do 15 dnů po obdržení rozhodnutí odvolat. Odvolávat se budete k MŠMT ČR prostřednictvím Technické univerzity v Liberci, rektor univerzity odvolání buď vyhoví v plném rozsahu, nebo věc postoupí k MŠMT ČR jako k odvolacímu orgánu do 30 dnů od obdržení žádosti o odvolání.

Náležitosti odvolání

 • jméno a příjmení žadatele a případně jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci, 
 • datum narození žadatele, 
 • adresa pro doručování písemností, 
 • jednací číslo a datum vydání napadeného rozhodnutí, 
 • odůvodnění odvolání, 
 • datum a vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. 

Odvolání podávejte výhradně v písemné podobě na adresu: 

Technická univerzita v Liberci
kancelář rektora
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Další informace

Další informace a odpovědi na dotazy ohledně dané problematiky vám podá:

Mgr. Hana Králová
Zahraniční oddělení TUL
e-mail: hana.kralova@tul.cz
tel. +420 485 353 541 

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace: