Doktorské studium

Doktorské studium je přípravou na vědeckou kariéru. Má smysl především pro studenty, kteří chtějí pracovat na vysoké škole, a pro studenty, kteří mají o určitou oblast vážný zájem a chtějí proniknout opravdu do hloubky.

Zaměření studia

Při zahájení doktorského studia si doktorand zvolí určité konkrétní téma či problém, kterému se během něj chce věnovat. Celé doktorské studium je pak na toto téma zaměřeno – obsahuje předměty, které doktorand bude potřebovat k řešení, jeho výzkumná činnost je zaměřena tímto směrem a doaažené výsledku v závěru shrne disertační práce.

Doktorské studium je velmi individuální. Každý student (doktorand) má svého školitele, který jej při studiu vede. Také studijní plán se sestavuje individuálně a ve srovnání s magisterským studiem obsahuje mnohem méně předmětů. Jsou vybrány cíleně podle tématu, kterým se doktorand při svém studiu zabývá.

Disertační práce

Vyvrcholením doktorského studia je disertační práce. Jedná se o vědeckou práci, v níž doktorand shrne své dosavadní výsledky. Klíčový je jeho vlastní přínos k řešení dané problematiky – disertační práce musí obsahovat původní uveřejněné (případně alespoň přijaté k uveřejnění) výsledky.

Důležitou součástí studia je publikační činnost. Dílčí výsledky, kterých se doktorandovi podaří dosáhnout, by měl publikovat v odborných časopisech či n akonferencích. Jsou tak vystaveny veřejné diskusi a oponentuře, která autorovi pomůže zhodnotit jejich význam a zvolit další směr svého výzkumu.

Je-li doktorandova publikační činnost bohatá, může svou disertační práci sestavit z publikovaných článků a konferenčních příspěvků.

Výuka

Doktorandi bývají zapojeni do výuky, nejčastěji vedou cvičení či laboratoře vybraných předmětů.

Stipendium

Po dobu studia je doktorandům vypláceno stipendium. Konkrétní pravidla stanoví fakulta, často bývá motivační – při úspěšném plnění studijních povinností se postupně zvyšuje.

Výplata stipendia bývá časově omezena. Pokud byste své studium příliš protahovali, stipendium skončí.

Zakončení studia

Během doktorandského studia vás čekají dva důležité milníky. Tím prvním je státní doktorská zkouška, kterou absolvujete po splnění všech předmětů svého studijního plánu. Její součástí je i obhajoba tezí (čili záměru) disertační práce. Složením státní doktorské zkoušky oficiálně končí přípravná část studia, po níž následuje studentův vlastní výzkum.

Hlavním milníkem a zakončením studia je obhajoba disertační práce. Práci hodnotí alespoň dva oponenti a doktorand musí před nimi a před odbornou komisí obhájit svůj výzkum a dosažené výsledky. Uspěje-li, získá titul Ph.D.