Podniková ekonomika

Charakteristika studijního programu

Studijní program Podniková ekonomika vychovává vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro střední a vyšší úrovně řízení, který chápe souvislosti podnikových procesů, přičemž je mu umožněno zaměřit se pomocí povinných a povinně volitelných specializačních předmětů na určité oblasti podnikových činností. Teoretickou základnou pro podnikovou ekonomiku na magisterské úrovni studia je pokročilá mikroekonomie. Na tu navazují profilující předměty z oblasti podnikového managementu a marketingu. Součástí povinných předmětů jsou i předměty zaměřené na metodologickou přípravu a vlastní zpracování diplomové práce. Prostřednictvím volitelných předmětů může student rozvíjet především jazykové kompetence, které získal na předchozím stupni studia.

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent prokazuje na úrovni navazujícího magisterského studia – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti kvantitativních metod využitelných při zpracování ekonomických dat a manažerském rozhodování, – znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat, – znalosti principů investičního a finančního rozhodování, – znalosti aktuálních strategických manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení, – znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce.

Parametry

Program
Podniková ekonomika (N0413A050007)
Fakulta
EF
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory

Specializace

Marketing a mezinárodní obchod
Ve specializaci Marketing a mezinárodní obchod absolvent získá specifické znalosti: – konceptu hodnoty zákazníka jako nástroje konkurenční výhody firem a marketingového strategického řízení, – řízení marketingu značky, – forem a nástrojů marketingové komunikace podniku, – fungování jednotného vnitřního evropského trhu a vnějších ekonomických vztahů EU, – mezinárodně-obchodních aktivit podniků, – mezinárodního obchodního prostředí.
Management podnikových procesů
Ve specializaci Management podnikových procesů absolvent získá specifické znalosti: – pro řízení podnikových projektů, včetně podpůrných SW nástrojů, – politiky řízení ochrany životního prostředí v podnicích, – metodiky auditorské činnosti, – zásad plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu, – uceleného přístupu k řízení nákladů podniku, – moderních systémů a nástrojů řízení kvality, včetně statistických metod.

Předměty specializace Marketing a mezinárodní obchod

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Předměty specializace Management podnikových procesů

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D., miroslav.zizka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG