Hospodářská politika v globálním prostředí

Charakteristika studijního programu

Absolventi studijního programu získají znalosti magisterské úrovně ekonomie a hospodářské politiky, které reflektují souvislosti a dimenzi globálního prostředí. To jim umožňuje nalézat uplatnění v oblastech jak na nižších stupních státní samosprávy (kraje a obce), tak i vrcholné státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, tvorba strategií udržitelného rozvoje, reprezentace ČR ve strukturách EU a mezinárodních ekonomických institucí, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře, neziskovém sektoru či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici hospodářské politiky ve vědě a výzkumu, či v akademické sféře.

Profil absolventa

Absolventi studia získají kompetence pro řešení komplikovanějších ekonomických problémů, které vyžadují komplexní přístup, schopnost kritického myšlení a myšlení v souvislostech, a to na úrovni referenta specialisty analytika rozvoje územní veřejné správy, referenta specialisty dozoru a kontroly veřejné správy, referenta specialisty kvality veřejné správy, referenta specialisty pro tvorbu efektivní veřejné správy, referenta specialisty vládní protikorupční politiky, odborného analytika pro tvorbu hospodářsko-politických koncepcí a strategií udržitelného rozvoje, samostatného pracovníka na úrovni reprezentace ČR ve strukturách EU, samostatného pracovníka specialisty v nadnárodních společnostech a nevládních neziskových organizacích. Absolvent prokazuje na úrovni magisterského studia: – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti pokročilého pojmového aparátu a podstaty hospodářské politiky vztažené k praxi vybraných zemí a širšího rámce fungování hospodářsko-politických vazeb a souvislostí – znalosti systémového fungování jednotlivých prvků politických systémů, s ohledem na vzájemné ovlivňování politických a ekonomických institucí – znalosti možností a dopadů globalizačních a integračních procesů včetně jejich teoretického zarámování – znalosti vazeb mezi trhem, státem a občanským sektorem – znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, – znalosti legislativního procesu a odlišnosti rozhodovacího procesu v různých politických systémech, a to jak na úrovni parlamentu, tak i vlády (státní správy i samosprávy) – znalosti o klíčových světových regionech z ekonomického a geopolitického hlediska, – znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, – znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce ve veřejném sektoru a neziskových organizacích.

Parametry

Program
Hospodářská politika v globálním prostředí (N0311A050009)
Fakulta
EF
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory

Předměty programu Hospodářská politika v globálním prostředí

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D., ales.kocourek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG