Business Administration

Charakteristika studijního programu

Studijní program Podniková ekonomika vychovává vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro střední a vyšší úrovně řízení, který chápe souvislosti podnikových procesů, přičemž je mu umožněno zaměřit se pomocí povinných a povinně volitelných specializačních předmětů na určité oblasti podnikových činností. Teoretickou základnou pro podnikovou ekonomiku na magisterské úrovni studia je pokročilá mikroekonomie. Na tu navazují profilující předměty z oblasti podnikového managementu a marketingu. Součástí povinných předmětů jsou i předměty zaměřené na metodologickou přípravu a vlastní zpracování diplomové práce. Prostřednictvím volitelných předmětů může student rozvíjet především jazykové kompetence, které získal na předchozím stupni studia.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje na úrovni navazujícího magisterského studia – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti kvantitativních metod využitelných při zpracování ekonomických dat a manažerském rozhodování, – znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat, – znalosti principů investičního a finančního rozhodování, – znalosti aktuálních strategických manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení, – znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce.

Parametry

Program
Business Administration (N0413A050008)
Fakulta
EF
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Ekonomické obory

Specializace

Management of Business Processes
Ve specializaci Management podnikových procesů absolvent získá specifické znalosti: – pro řízení podnikových projektů, včetně podpůrných SW nástrojů, – politiky řízení ochrany životního prostředí v podnicích, – metodiky auditorské činnosti, – zásad plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu, – uceleného přístupu k řízení nákladů podniku, – moderních systémů a nástrojů řízení kvality, včetně statistických metod.
Marketing and International Trade
Ve specializaci Marketing a mezinárodní obchod absolvent získá specifické znalosti: – konceptu hodnoty zákazníka jako nástroje konkurenční výhody firem a marketingového strategického řízení, – řízení marketingu značky, – forem a nástrojů marketingové komunikace podniku, – fungování jednotného vnitřního evropského trhu a vnějších ekonomických vztahů EU, – mezinárodně-obchodních aktivit podniků, – mezinárodního obchodního prostředí.

Předměty specializace Management of Business Processes

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Marketing and International Trade

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Další informace

Kontakt: Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D., miroslav.zizka@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG