Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se rozvíjejících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách technické praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní problémy v oblasti mechatroniky.

Profil absolventa

Absolvent v bakalářském programu Mechatronika získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách, zejména v mechanice, elektronice, automatickém řízení a informatice. Má teoretické znalosti z matematiky a dalších technických věd, umí analyzovat a řešit problémy s využitím měřicí techniky, procesorové techniky a softwarových nástrojů. Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování praktické stáže je student připraven řešit i technické problémy průmyslové praxe.

Parametry

Program
Mechatronika (B0714A270001)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Chytré technologie
Specializace Chytré technologie je primárně zaměřena na pokročilé mechatronické systémy, představuje vedle společných předmětů výraznější zaměření na tzv. Smart technologie, což zahrnuje technologie typu IoT, IIoT, senzoriky, asistivní technologie atp. Náplň předmětů je volena tak, aby absolvent byl schopen aplikovat a kombinovat tyto mechatronické a smart systémy v prostředí chytrých budov, měst, a byl schopen řídit tyto komplexní systémy.
Mechatronika
V základní specializaci „Mechatronika“ je absolvent vybaven znalostmi zejména v oblasti průmyslových mechatronických systémů, automatizace výroby, včetně technologií typu Průmysl 4.0, digitálního prototypingu, měření, sběru, a vyhodnocení dat v průmyslu.

Předměty specializace Chytré technologie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Mechatronika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Příjímací zkoušky jsou z matematiky a informatiky. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických a strojních, případně příbuzných, kteří z předmětů matematika a z informaticky zaměžených předmětů mají po celou dobu studia velmi dobré studijní výsledky, mohou být přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy podali žádost o přijetí ke studiu. Konkrétní podmínky jsou uveřejněny na webu fakulty: http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy .

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D., josef.cernohorsky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG