Nanotechnologie

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v programu Nanotechnologie je připravit absolventy na pracovní uplatnění v moderních provozech v různých odvětvích průmyslu. Nabyté vzdělání jim umožňuje vysokou míru profesní adaptability.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu „Nanotechnologie“ je vybaven vědomostmi v základních fyzikálních, chemických a technických disciplínách a pomocných oborech. Absolvent rozumí základním konceptům vědy v mikro- a nano-měřítku a orientuje se v metodách zkoumání struktury, funkce a vlastností nanomateriálů. Umí využívat výpočetní techniku k řízení experimentů a ke zpracování a prezentaci výsledků měření. Přírodovědně a technicky založené vzdělání je doplněno též o humanitně a sociálně zaměřené semináře a projekty.

Parametry

Program
Nanotechnologie (B0719A130001)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Chemie, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Nanotechnologie

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků přijímacích testů, přičemž bude též přihlíženo k prospěchu na střední škole. Přijímací testy jsou z matematiky, fyziky a chemie. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických, resp. chemického zaměření, kteří z předmětů matematika a fyzika nebo matematika a chemie mají po celou dobu studia z každého předmětu alespoň z jedné uvedené dvojice předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně (započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia) budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je úplné střední vzdělání (maturita), resp. odpovídající vzdělání zahraniční.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D., josef.sedlbauer@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG