Mezinárodní ekonomické vztahy

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. Specializační předměty povinné i povinně volitelné umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.

Profil absolventa

Absolvent na úrovni bakalářského studia: – zná a rozlišuje základní makroekonomické, mikroekonomické pojmy a kategorie rozšířené o oblast mezinárodní ekonomie; – zná legislativní rámec podnikové sféry a podnikání, má právní vědomí v oblasti obchodního, pracovního i občanského práva, zejména mezinárodního práva soukromého; – zná okolnosti vzniku a zániku podniku, má povědomí o jednotlivých vnitropodnikových činnostech, o způsobech hodnocení výsledků činnosti podniku a o finančních tocích uvnitř podniku; – ovládá znalosti potřebné pro řešení ekonomicko-manažerských problémů s využitím současných informačních technologií, má poznatky o běžném hardwarovém vybavení a softwarových produktech; – orientuje se ve finančním účetnictví, chápe význam účetnictví jako zdroje informací v podnikové a podnikatelské praxi; – zná obsah manažerských činností, má osvojeny základy personálního managementu, rozumí marketingovým činnostem a zvláštnostem mezinárodního marketingu; – má geografické znalosti o světovém hospodářství, o vývoji mezinárodních ekonomických vztahů, působení mezinárodních organizací a o rozvoji integračních procesů ve světě; – získá přehled o realizaci a nástrojích obchodní politiky státu, jejím vlivu na oblast mezinárodního obchodu a cestovního ruchu, je informován o metodách vstupu na zahraniční trhy; – ovládá základní principy komunikace, vyjednávání a obchodního jednání v mezinárodním a interkulturním prostředí. – získá matematické znalosti zejména lineární algebry a matematické analýzy potřebné k řešení problémů v odborných předmětech a ekonomické praxi; – získá solidní znalost dvou světových jazyků včetně znalostí odborné terminologie, korespondenčních zvyklostí a zvláštností sociálního, kulturně-historického a politického prostředí dané jazykové oblasti;

Parametry

Program
Mezinárodní ekonomické vztahy (B0488A050006)
Fakulta
EF
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Ekonomické obory

Specializace

Cestovní ruch
Ve specializaci Cestovní ruch absolvent získá specifické znalosti: – je seznámen s hlavními i se specifickými formami cestovního ruchu a má přehled o jeho základních a doplňkových službách; – zná podrobně specifika managementu a marketingu tohoto odvětví; – uvědomuje si význam cestovního ruchu a jeho multiplikační efekty v kontextu mezinárodních ekonomických vztahů; – disponuje praktickými znalostmi průvodcovské činnosti, a to včetně řešení modelových a mimořádných situací; – orientuje se v geografickém rozložení turistických destinací a postavení České republiky na trhu mezinárodního cestovního ruchu; – je informován o základech technologií využívaných v informačních a rezervačních systémech podniků a organizací cestovního ruchu. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi.
Mezinárodní obchod
Ve specializaci Mezinárodní obchod absolvent získá specifické znalosti: – zná podrobně průběh klasické obchodní operace (obchodního případu), je informován o dalších speciálních operacích spojených s mezinárodně obchodní činností; – uvědomuje si specifika financování podniku vstupujícího na zahraniční trhy; – je si vědom komerčních a teritoriálních rizik mezinárodního obchodu a možnosti jejich zajištění; – je seznámen s průběhem průvodních operací v zahraničním obchodě v oblasti mezinárodní logistiky, pojištění a kontroly; – má přehled o celních předpisech v ČR, orgánech celní správy a o průběhu celního řízení, specifikách intrakomunitárního a extrakomunitárního obchodu EU. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi.

Předměty specializace Cestovní ruch

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Mezinárodní obchod

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D., zuzana.penickova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG