Strojírenství

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je vzdělávání studentů studijního programu v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství pro různá odvětví průmyslu pro budoucí výkon zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz na nejen tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu. Studenti a absolventi získají znalosti a vědomosti z aktuálního stavu a vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich dosavadní schopnosti a dovednosti, a tedy jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce resp. pokračování v navazujících studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu získá teoretický a také praktický základ z přírodních a technických věd ve formě ucelených a vzájemně provázaných vědomosti v široké oblasti technického vzdělávání pro oblast strojírenství. Absolvent bakalářského studijního programu získá potřebné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce, případně pro pokračování v navazujících magisterských studijních programech. Charakter studia povede k přípravě a výchově absolventů, kteří mají odpovídající teoretické znalosti a dovednosti a kteří jsou schopni řešit problémy průmyslové praxe. Absolventi jsou bakaláři, kteří jsou svým vzděláním předurčeni pro uplatnění na trhu práce nejenom v technických pozicích, ale i dalších pozicích pro oblast strojírenství, případně pro navazující magisterské studijní programy. Profil absolventa studijního programu je specifikován výstupními znalostmi a dovednostmi: 1. Absolvent má znalosti: “ přírodních věd (matematiky, fyziky, chemie) “ mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky, “ konstrukce strojů a mechanismů, robotů, “ technologií a procesů, automatizace, “ materiálů, “ kybernetiky, elektroniky a výpočetní techniky, “ konstruování a modelování, “ programování, “ měření, “ řízení výroby, metrologie a průmyslového managementu. 2. Absolvent má dovednosti: “ navrhovat materiály, tok materiálu, “ navrhovat konstrukce strojů a zařízení, “ navrhovat uspořádání strojů “ navrhovat návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní technické podmínky, “ zajišťovat technologickou přípravu výroby “ kontrolovat dodržování technologických postupů, “ ověřovat technologie, způsoby a postupy výroby, “ číst technické výkresy, “ podílet se na kontrole a řízení jakosti, technických zkouškách, “ provádět technický dozor na pracovištích.

Parametry

Program
Strojírenství (B0715A270008)
Fakulta
FS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Strojírenství

1. semestr

 • Automatizace a robotizace ve strojírenst (povinný)
 • Chemie (povinný)
 • Konstruktivní geometrie (povinný)
 • Konstruování I (povinný)
 • Matematika I (povinný)
 • Materiály I (povinný)
 • Programování (povinný)
 • Seminář z matematiky (povinný)
 • Strojírenství (povinný)

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

 • Bakalářská práce 1 (povinně volitelný)
 • Bakalářská práce 2 (povinně volitelný)
 • Bakalářská práce I (povinně volitelný)
 • Bakalářská práce II (povinně volitelný)
 • Fyzikální metalurgie (povinně volitelný)
 • Hydraulické, pneum. a elektr. pohony (povinně volitelný)
 • Montáž a metrologie (povinný)
 • Odborná rozprava (povinně volitelný)
 • Řízení výrobních systémů (povinně volitelný)
 • Technická měření (povinný)

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách Fakulty strojní TUL, kde jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce. Základní podmínkou pro přijetí do bakalářského studijního programu je úspěšné absolvování středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D., jaromir.moravec@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG