Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

„Z hlediska oboru anglický jazyk je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v základních souvislostech anglického jazyka a britsko-americké kultury, pracovat s texty v anglickém jazyce a zároveň efektivně komunikovat ústně i písemně. Díky získaným schopnostem a znalostem jsou absolventi programu schopni pružně reagovat v řadě situací spojených se stykem s lidmi a prací s mládeží, a proto najdou uplatnění nejen v neučitelských povoláních spojených se vzděláváním, ale i jinde v soukromém a státním sektoru.“

Profil absolventa

„Absolvent prokazuje osvojení teoretických základů a schopnost jejich praktické aplikace v anglickém jazyce v rovině lingvistické, literárně-kulturní a lingvodidaktické v rozsahu bakalářského studijního programu. V rovině lingvistické zná systém jazyka, ovládá lingvistickou terminologii a bezpečně rozpoznává příklady v textu demonstrující určité pravidlo v disciplínách, které jsou součástí Bc. programu. V rovině literárně-kulturní je vybaven základními znalostmi historie, kultury a literatury a dokáže kriticky zhodnotit významné britské a americké historické události a jejich reflexi v umělecké tvorbě. V rovině lingvodidaktické se orientuje v základních principech výuky angličtiny jako cizího jazyka. V komunikativní kompetenci dosahuje absolvent úrovně C1.“

Parametry

Program
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300068)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D., zeno.vernyik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG