Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

„Z hlediska oboru anglický jazyk je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v základních souvislostech anglického jazyka a britsko-americké kultury, pracovat s texty v anglickém jazyce a zároveň efektivně komunikovat ústně i písemně. Díky získaným schopnostem a znalostem jsou absolventi programu schopni pružně reagovat v řadě situací spojených se stykem s lidmi a prací s mládeží, a proto najdou uplatnění nejen v neučitelských povoláních spojených se vzděláváním, ale i jinde v soukromém a státním sektoru.“

Profil absolventa

Profil absolventa: „Absolvent prokazuje osvojení teoretických základů a schopnost jejich praktické aplikace v anglickém jazyce v rovině lingvistické, literárně-kulturní a lingvodidaktické v rozsahu bakalářského studijního programu. V rovině lingvistické zná systém jazyka, ovládá lingvistickou terminologii a bezpečně rozpoznává příklady v textu demonstrující určité pravidlo v disciplínách, které jsou součástí Bc. programu. V rovině literárně-kulturní je vybaven základními znalostmi historie, kultury a literatury a dokáže kriticky zhodnotit významné britské a americké historické události a jejich reflexi v umělecké tvorbě. V rovině lingvodidaktické se orientuje v základních principech výuky angličtiny jako cizího jazyka. V komunikativní kompetenci dosahuje absolvent úrovně C1.“

Parametry

Program
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300068)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru anglický jazyk.
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jak k získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností, tak k získání základních odborných kompetencí v oboru anglický jazyk.

Předměty specializace Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D., zeno.vernyik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG