Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Záměrem bakalářského (Bc.) studia je zkvalitnění a rozšíření geografické kognitivní konstrukce základů oboru (geografie/zeměpisu) v kontextu učitelství na bázi kooperaci učitelů a studentů při hledání možného vyústění teoretických konceptů oboru a pedagogicko-psychologického modulu především pro vstup absolventa do NMgr. studia učitelství. Zaměření části výuky k vzdělávacím a výchovným problémům je rovněž zacíleno na potenciální uplatnění absolventa v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Vykonatelným cílem studia oboru je prohloubení a rozšíření znalostí oboru v rozsahu povinných (státnicových) předmětů. To značí, aby absolvent dokázal pomocí svých nabytých znalostí a dovedností odlišit a formulovat ukázky (příklady) integrace znalostí v problematice rozhodování o krajině a životním prostředí, chápání interkulturní problematiky v kontextu globálního občanství a to v globální, regionální a lokální dimenzi a dovedl formulovat problémy oboru založené na interdisciplinárním přístupu s cílem naučit se hledat pro ně řešení. Absolvent má dále na základě aktivit podle studijního plánu zvládat práci s informacemi v textové, grafické, kartografické hlavně digitální formě s důrazem na jejich reprezentace na bázi GIS. Pro dosažení uvedených cílů je nedílnou součástí výuky a samostatné práce prohlubování dovedností potřebných k získávání a prohlubování poznatků v oboru i jeho interdisciplinárního přesahu včetně využívání poznatků z cizojazyčné literatury.

Profil absolventa

Absolvent má vybudovanou znalostní bázi oboru (geografie/zeměpisu) minimálně v rozsahu potřebném pro výuku na ZŠ a orientačně pro výuku na gymnáziu (ve smyslu odpovídajících Rámcových vzdělávacích programů). Absolvent závěrečnou prací prokáže znalosti ve zpracovávání informačních objektů s cílem prezentace a obhajoby uceleného vybraného tématu a formulace závěrů k problémům daného tématu s využitím moderních technologií práce s geografickou informací hlavně s využitím map.

Parametry

Program
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300070)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studenti budou přijímání do Bc. studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Další informace

Kontakt: Drápela Emil, Mgr. Ph.D., emil.drapela@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG