Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Záměrem bakalářského (Bc.) studia je zkvalitnění a rozšíření geografické kognitivní konstrukce základů oboru (geografie/zeměpisu) v kontextu učitelství na bázi kooperaci učitelů a studentů při hledání možného vyústění teoretických konceptů oboru a pedagogicko-psychologického modulu především pro vstup absolventa do NMgr. studia učitelství. Zaměření části výuky k vzdělávacím a výchovným problémům je rovněž zacíleno na potenciální uplatnění absolventa v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Vykonatelným cílem studia oboru je prohloubení a rozšíření znalostí oboru v rozsahu povinných (státnicových) předmětů. To značí, aby absolvent dokázal pomocí svých nabytých znalostí a dovedností odlišit a formulovat ukázky (příklady) integrace znalostí v problematice rozhodování o krajině a životním prostředí, chápání interkulturní problematiky v kontextu globálního občanství a to v globální, regionální a lokální dimenzi a dovedl formulovat problémy oboru založené na interdisciplinárním přístupu s cílem naučit se hledat pro ně řešení. Absolvent má dále na základě aktivit podle studijního plánu zvládat práci s informacemi v textové, grafické, kartografické hlavně digitální formě s důrazem na jejich reprezentace na bázi GIS. Pro dosažení uvedených cílů je nedílnou součástí výuky a samostatné práce prohlubování dovedností potřebných k získávání a prohlubování poznatků v oboru i jeho interdisciplinárního přesahu včetně využívání poznatků z cizojazyčné literatury.

Profil absolventa

Profil absolventa: Oborová část: Absolvent má vybudovanou znalostní bázi oboru (geografie/zeměpisu) minimálně v rozsahu potřebném pro výuku na ZŠ a orientačně pro výuku na gymnáziu (ve smyslu odpovídajících Rámcových vzdělávacích programů). Absolvent závěrečnou prací prokáže znalosti ve zpracovávání informačních objektů s cílem prezentace a obhajoby uceleného vybraného tématu a formulace závěrů k problémům daného tématu s využitím moderních technologií práce s geografickou informací hlavně s využitím map. Absolvent je kompetentní pracovat v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. na SŠ. Absolvent je kompetentní pokračovat ve studiu na navazujícím magisterském oboru učitelství v kombinaci s geografií pro základní školy. Absolventi s výsledky studia minimálně v prvním kvartilu jsou kompetentní pokračovat v navazujícím magisterském stupni ve vybraných programech vzdělávací oblasti „Vědy o Zemi“ (např. geografické studijní programy, kartografie, geoinformatika apod.) Pedagogická a psychologická část: Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Dokáže pedagogické problémy nahlížet v obecně pedagogických souvislostech, aniž by je byl schopen analyzovat hlouběji a komplexněji. Současné pedagogické problémy dokáže nahlížet v historických souvislostech, mezi jevy hledá vztahy a paralely. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci. Všeobecné znalosti a dovednosti: Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Parametry

Program
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300070)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Absolvent programu chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodní a humánní sféry i mezi nimi v měřítkách od lokálního přes regionální až po globální. Má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, které dovede aplikovat v pracovním prostředí, zejména odpovídajícím jeho geografickému zaměření. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé teoretické poznatky a metody.
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Absolvent programu chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodní a humánní sféry i mezi nimi v měřítkách od lokálního přes regionální až po globální. Má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, které dovede aplikovat v pracovním prostředí, zejména odpovídajícím jeho geografickému zaměření. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé teoretické poznatky a metody.

Předměty specializace Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc., branislav.niznansky@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG