Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Základní cíle tak spatřujeme zejména v následujících dvou rovinách. Za prvé: seznámit budoucí učitele výše uvedených předmětů s hlavními obory, které se podílí na konstituci tohoto specifického předmětu nemajícího přímou oporu v žádném z existujících vědních oborů. Studenti tak budou seznámeni se základy oborů, jakými jsou politologie, sociologie, ekonomie, religionistika, filosofie apod., stejně jako s vybranými problémy a tématy, která jsou v současnosti v daných oborech řešeny, a které tvoří důležitý kontext či v některých případech dokonce nezbytný výchozí rámec pro pochopení role a funkce společenských věd v současné společnosti. Za druhe: poskytnout dostatečné teoretické, stejně jako hodnotové zázemí pro takové pojetí školních předmětů občanská výchova či základy společenských věd, které povede především k dalšímu rozvíjení klíčových občanských kompetencí v moderní demokratické společnosti.“

Profil absolventa

Profil absolventa: Absolvent bakalářského programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bude odborníkem sociálně vědního a humanitního zaměření s teoretickými znalostmi, schopným tvořivého myšlení v oblasti aplikace těchto znalostí ve vzdělávání. Integritu studia zajišťuje zejména základní sociálně vědní rámec tvořený klíčovými sociálními vědami, zejména pak politologií, sociologií, religionistikou, sociální antropologií, ekonomií a psychologií, který je doplněn humanitně zaměřenými disciplínami, především pak filosofií, etikou a historií.

Parametry

Program
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B0114A300069)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je primárně určen pro odbornou přípravu budoucích učitelů předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd na základních, případně středních školách.
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je primárně určen pro odbornou přípravu budoucích učitelů předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd na základních, případně středních školách.

Předměty specializace Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Václavík David, doc. PhDr. Ph.D., david.vaclavik@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG