Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského (NMgr.) studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Cílem studia oboru německý jazyk je vybavit studenta takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní uplatnit se v rámci středního managementu v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, nebo pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ a zde prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si tedy osvojí jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém jazyce schopen plynule komunikovat jak v ústní, tak psané formě, a dále znalosti jazykového systému němčiny tak, aby byl schopen zákonitosti systému popsat. Student dále získá přehled o základních oblastech psychologie a pedagogiky, a to jak obecných, tak týkajících se přímo výuky německého jazyka.

Profil absolventa

Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů. V psychologii je absolvent vybaven základními obecněpsychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálněpsychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci.

Parametry

Program
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300067)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studenti budou přijímání do Bc. studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (tj. sdruženého studia se studovaným a přidruženým studijním programem, tedy dvojkombinace oborů se zaměřením na vzdělávání) na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní FP TUL vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru). Pro obor německý jazyk se přijímací zkouška nekoná. U uchazečů o studium se předpokládá znalost NJ na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Další informace

Kontakt: Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D., pavel.novotny@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG