Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika studijního programu

Hlavním cílem studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství přírodopisu především pro navazující Mgr. specializaci studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ. Dalším cílem je připravit absolventy na pracovní uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu.

Profil absolventa

Profil absolventa: Znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologické: Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Dokáže pedagogické problémy nahlížet v obecně pedagogických souvislostech, aniž by je byl schopen analyzovat hlouběji a komplexněji. Současné pedagogické problémy dokáže nahlížet v historických souvislostech, mezi jevy hledá vztahy a paralely. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů, je vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci. Znalostí, dovedností a způsobilostí – oborové: Absolvent je vybaven základními znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie, základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce v přírodovědné laboratoři. Absolvent je schopen samostatné odborné práce v biologické laboratoři, ale i v terénu. Je vybaven znalostmi o základních metodách výzkumu, proto dokáže získané výsledky vyhodnotit, propojovat je a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Dokáže navrhnout a vypracovat projekt, včetně jeho prezentace a obhajoby. Umí využívat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Znalostí, dovedností a způsobilostí – obecné: Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Parametry

Program
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Absolvent oboru je kvalifikovaný odborník, který může pracovat jako asistent pedagoga nebo odborný pracovník v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolvent je připraven pro vstup do následného magisterského studijního programu učitelství přírodopisu pro základní školy. Umí v terénu poznávat rostliny, živočichy, minerály a horniny.
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Absolvent oboru je kvalifikovaný odborník, který může pracovat jako asistent pedagoga nebo odborný pracovník v laboratořích zdravotnických zařízení. Absolvent je připraven pr

Předměty specializace Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Ševců Alena, RNDr. Ph.D., alena.sevcu@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG