Učitelství pro mateřské školy

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je, aby student dokázal s ohledem na specifika dítěte: aplikovat získané osobní i pedagogické znalosti, vědomosti, a dovednosti ve své budoucí pedagogické praxi; nahlížet a analyzovat pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech; připravit, vést a hodnotit vzdělávací programy tříd mateřské školy; aplikovat vzdělávací a výchovné činnosti směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu (v oblasti jazykové, literární, dramatické, hudební, výtvarné, tělesné výchovy a matematicko-přírodovědných představ); aplikovat praktické a tvůrčí dovednosti zejména v oblasti estetických výchov, čtenářské pregramotnosti, matematických představ, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání; aplikovat vzdělávací a výchovné metody při práci s intaktní populací dětí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně tvorby, realizace a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy prokazuje v odpovídající šíři a míře podrobnosti: znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání a výchovy; znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin; znalosti a dovednosti v oblasti jazykové, estetických výchov, čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání; dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky jednotlivců a skupin; teoretické znalosti i dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, práce s hrami, tvorby a úpravy her, zásady sestavování programů a herních aktivit; základní znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování; základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a vyhodnocení jeho účinnosti; základní orientaci v právním rámci organizace předškolního a školního vzdělávání; základní orientaci v oblasti pedagogického výzkumu; základní orientaci ve filosofických a kulturních východiscích a problémech života moderní společnosti; základní znalosti a dovednosti v oblasti samostatného plánování, organizování a následného vyhodnocování vlastní práce v kontextu s RVP PV.

Parametry

Program
Učitelství pro mateřské školy (B0112A300007)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu Učitelství pro mateřské školy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Johnová Jana, PhDr. Ph.D., jana.johnova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG