Učitelství pro mateřské školy

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu je, aby student dokázal s ohledem na specifika dítěte: aplikovat získané osobní i pedagogické znalosti, vědomosti, a dovednosti ve své budoucí pedagogické praxi; nahlížet a analyzovat pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech; připravit, vést a hodnotit vzdělávací programy tříd mateřské školy; aplikovat vzdělávací a výchovné činnosti směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu (v oblasti jazykové, literární, dramatické, hudební, výtvarné, tělesné výchovy a matematicko-přírodovědných představ); aplikovat praktické a tvůrčí dovednosti zejména v oblasti estetických výchov, čtenářské pregramotnosti, matematických představ, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání; aplikovat vzdělávací a výchovné metody při práci s intaktní populací dětí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně tvorby, realizace a hodnocení individuálních vzdělávacích plánů.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy prokazuje v odpovídající šíři a míře podrobnosti: znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání a výchovy; znalosti v oblasti psychologie osobnosti, obecné, vývojové a pedagogické psychologie, skupinové dynamiky, vedení malých skupin; znalosti a dovednosti v oblasti jazykové, estetických výchov, čtenářské a matematické pregramotnosti, environmentální výchovy a přírodovědného vzdělávání; dovednosti v oblasti pedagogické diagnostiky jednotlivců a skupin; teoretické znalosti i dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, práce s hrami, tvorby a úpravy her, zásady sestavování programů a herních aktivit; základní znalosti a dovednosti v oblasti primární prevence rizikového chování; základní znalosti a dovednosti potřebné pro analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a vyhodnocení jeho účinnosti; základní orientaci v právním rámci organizace předškolního a školního vzdělávání; základní orientaci v oblasti pedagogického výzkumu; základní orientaci ve filosofických a kulturních východiscích a problémech života moderní společnosti; základní znalosti a dovednosti v oblasti samostatného plánování, organizování a následného vyhodnocování vlastní práce v kontextu s RVP PV.

Parametry

Program
Učitelství pro mateřské školy (B0112A300007)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu Učitelství pro mateřské školy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

V přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni (bodováni) v následujících kategoriích: “ orientace v oboru (písemný test z obecného přehledu); “ motivace a předpoklady ke studiu (ústní pohovor na základě uchazečem doneseného portfolia jeho volnočasových aktivit a činností, komunikační schopnosti, prospěch na střední škole).

Další informace

Kontakt: Johnová Jana, PhDr. Ph.D., jana.johnova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG