Historická a muzeologická studia

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletých Historických a muzeologických studií, která vycházejí z dosavadního oboru Kulturněhistorická a muzeologická studia, je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od středověku po konec 20. století (dějiny pravěku a starověku si mohou posluchači zvolit fakultativně) a o dějinách kultury a umění. Velký důraz je kladen na vzdělání v oblasti muzeologie doplněné základními kurzy věnovanými archivnictví, galeristice a památkové péči. Student si osvojí základní metody práce (kulturního) historika, muzejníka a pracovníka památkové péče či jiné kulturně historické, resp. paměťové instituce.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od raného středověku po soudobé dějiny.Během bakalářského studia získají posluchači základní znalosti metod historikovy práce a dějin historiografie, jež si mohou i prakticky ověřit v oborových exkurzích. Absolvent díky získaným metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem umí pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. Další významný prvek studijního plánu tvoří výuka dějin kultury a umění. Výraznou část studijního programu pak představuje výuka muzeologie (včetně muzejní didaktiky), doplněná základními kurzy z oboru archivnictví, galeristiky či památkové péče.Aplikaci teoretických znalostí si posluchači vyzkoušejí v průběhu praxí. Student je též vybaven základní znalostí regionálních dějin a jejich zpracování. Vzhledem ke specifikám libereckého regionu si pak obligatorně volí mezi blokem věnovaným dějinám textilu a dějinám skla a bižuterie.

Parametry

Program
Historická a muzeologická studia (B0222A120021)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Historické vědy

Předměty programu Historická a muzeologická studia

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Studenti budou přijímáni do Bc. studijního programu Historická a muzeologická studia na základě výsledků jejich středoškolského studia a písemných testů ověřujících jejich znalosti a dovednosti v rozsahu středoškolského učiva na gymnaziální úrovni. Přijímací zkouška může být uchazečům prominuta, pokud splní podmínky vyhlášené FP TUL (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Další informace

Kontakt: Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D., jaroslav.pazout@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG