Speciální pedagogika

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti metodických přístupů, preventivních opatření, komunikačních strategií, které lze uplatnit u osob se speciálními potřebami. Studium vytváří u studentů základy pro vstup do navazujícího magisterského studia zaměřeného na speciální pedagogiku nebo příbuzný obor. Praktická příprava však otevírá absolventovi uplatnění také v pedagogické praxi, kde se uskutečňuje přímá práce s jedinci se speciálními potřebami.

Profil absolventa

Absolventi prokazují znalosti z obecné speciální pedagogiky, ale také z jednotlivých speciálněpedagogických disciplín tak, aby byli schopni kvalifikovaně reflektovat jedince se speciálními potřebami, podporovat je v jejich socializaci, podílet se na výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické, vývojové a osobnostní zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče o tyto jedince. Absolventi jsou připraveni pro výkon speciálně pedagogických činností zaměřených na přímou práci s jedinci se speciálními potřebami v rámci komplexní péče. Jsou schopni účinné transdisciplinární kooperace s dalšími odborníky a specialisty především z oblasti pomáhajících profesí. Mají profesní předpoklady k organizování funkčních mechanizmů v zájmu komplexní protekce kvality života člověka s potřebou speciální podpory. Dokáží aplikovat preventivní, diagnostické a intervenční strategie dle individuálních potřeb jedince a provádět základní poradenskou činnost. Absolventi jsou obeznámeni s využitím různých komunikačních technik. Absolventi dokáží provádět metodickou, analytickou a koncepční činnost v oblasti speciální pedagogiky, samostatně analyzovat speciálně pedagogické problémy a přijímat vhodná opatření. Orientují se v platné legislativě, vztahující se k péči o osoby se speciálními potřebami. Absolventi rozumí situaci jedince se speciálními potřebami, usnadňují jeho socializaci do společnosti, podporují všestranný rozvoj jedince při respektování jeho speciálních potřeb s cílem předcházet negativním dopadům handicapu na jeho osobnost a umožnit prožití plnohodnotného života.

Parametry

Program
Speciální pedagogika (B0111A190016)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty programu Speciální pedagogika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

 • Logopedie (povinný)
 • Metodologický seminář k bakalářské práci (povinný)
 • Metody práce s jedinci s PAS (povinný)
 • Reflexe speciálněpedagogické praxe 2 (povinný)
 • Sociální psychologie a psych. osobnosti (povinný)
 • Somatopedie (povinný)
 • Spec. pedagogika jedinců s nadáním (povinný)
 • Speciálněpedagogická praxe 2 (povinný)
 • Speciální pedagogika 2 (povinný)
 • Tyflopedie (povinný)

4. semestr

 • Čeština pro praxi (povinný)
 • Didaktika obecná 1 (povinný)
 • Právní aspekty pro speciální pedagogy (povinný)
 • Reflexe speciálněpedagogické praxe 3 (povinný)
 • Spec. ped. jedinců s parciálními nedost. (povinný)
 • Spec. ped. jedinců s vícenásobným post. (povinný)
 • Speciálněpedagogická praxe 3 (povinný)
 • Speciální pedagogika v aspektech etiky (povinný)
 • Surdopedie (povinný)
 • Zdraví a nemoc 3 (povinný)

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

 • Contemporary Trends in Special Education (povinně volitelný)
 • Ergoterapie a kompenzační pomůcky (povinně volitelný)
 • Moderní technologie ve spec. pedagogice (povinně volitelný)
 • Odborná rozprava – Speciální pedagogika (povinný)
 • Pedagogická asistence (povinně volitelný)
 • Práce s rodinou s dítětem se SVP (povinně volitelný)
 • Prevence sociálně patologických jevů (povinně volitelný)
 • Profesní uplatnění jedince se sp. potř. (povinný)
 • Psychohygiena pro speciální pedagogy (povinně volitelný)
 • Psychomotorika (povinně volitelný)
 • Sociálně komunikační dovednosti (povinně volitelný)
 • Úvod do adiktologie (povinně volitelný)
 • Volnočas. aktivity jedinců se spec.potř. (povinně volitelný)
 • Využití dramatické výchovy ve SP (povinně volitelný)
 • Využití hudby ve speciální pedagogice (povinně volitelný)
 • Využití výtvarné výchovy ve SP (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Studenti budou přijímání do bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na základě výsledků jejich středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu.

Další informace

Kontakt: Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D., hana.ryslava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG