Speciální pedagogika

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti metodických přístupů, preventivních opatření, komunikačních strategií, které lze uplatnit u osob se speciálními potřebami. Studium vytváří u studentů základy pro vstup do navazujícího magisterského studia zaměřeného na speciální pedagogiku nebo příbuzný obor. Praktická příprava však otevírá absolventovi uplatnění také v pedagogické praxi, kde se uskutečňuje přímá práce s jedinci se speciálními potřebami.

Profil absolventa

Absolventi prokazují znalosti z obecné speciální pedagogiky, ale také z jednotlivých speciálněpedagogických disciplín tak, aby byli schopni kvalifikovaně reflektovat jedince se speciálními potřebami, podporovat je v jejich socializaci, podílet se na výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické, vývojové a osobnostní zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče o tyto jedince. Absolventi jsou připraveni pro výkon speciálně pedagogických činností zaměřených na přímou práci s jedinci se speciálními potřebami v rámci komplexní péče. Jsou schopni účinné transdisciplinární kooperace s dalšími odborníky a specialisty především z oblasti pomáhajících profesí. Mají profesní předpoklady k organizování funkčních mechanizmů v zájmu komplexní protekce kvality života člověka s potřebou speciální podpory. Dokáží aplikovat preventivní, diagnostické a intervenční strategie dle individuálních potřeb jedince a provádět základní poradenskou činnost. Absolventi jsou obeznámeni s využitím různých komunikačních technik. Absolventi dokáží provádět metodickou, analytickou a koncepční činnost v oblasti speciální pedagogiky, samostatně analyzovat speciálně pedagogické problémy a přijímat vhodná opatření. Orientují se v platné legislativě, vztahující se k péči o osoby se speciálními potřebami. Absolventi rozumí situaci jedince se speciálními potřebami, usnadňují jeho socializaci do společnosti, podporují všestranný rozvoj jedince při respektování jeho speciálních potřeb s cílem předcházet negativním dopadům handicapu na jeho osobnost a umožnit prožití plnohodnotného života.

Parametry

Program
Speciální pedagogika (B0111A190016)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Neučitelská pedagogika

Předměty programu Speciální pedagogika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D., hana.ryslava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG