Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Textilní technologie, materiály a nanomateriály pokrývá díky dvěma specializacím celou šíři problematiky spjatou s textilním průmyslem. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti textilních a speciálních vláken, textilní metrologie, textilních technologií (oblast předení, tkaní, pletení, zušlechťování a výroby netkaných textilií), jak pro oděvní, tak pro technické účely (bytové, medicínské, stavební, ochranné, sportovní a další aplikace). Studium poskytuje teoretické souvislosti, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované ?soft skills?. Pro lepší uplatnění na trhu práce v souvislosti se zaváděním inovací v rámci trendu Průmysl 4.0 je velký důraz kladen na získání praktických dovedností a zkušeností. Během studia posluchač absolvuje různé typy praktických kurzů, v rámci odborných profilujících předmětů oboru, které jsou vyučovány interaktivní formou v poloprovozních a specializovaných laboratořích FT TUL. Tyto praktické dovednosti ocení trh práce, na kterém kvalifikovaní absolventi technických oborů trvale schází. Nedílnou součástí výuky je povinná praxe v rozsahu 240 hodin, která rozšiřuje vzdělávání na univerzitě o vzdělávání v podniku.

Profil absolventa

Absolvent získá během svého studia poznatky z oblasti všech textilních technologií, a to jak z hlediska znalosti tradičních a moderních procesů a postupů, tak i z hlediska jejich teoretických souvislostí. Dále absolvent oboru získá ucelené poznatky o vlákenných materiálech, používaných v oblasti oděvní i průmyslové, s akcentem na znalost jejich stavby, vlastnosti a různé formy jejich použití. Zná teoretické základy popisu a chování textilních struktur, včetně souvislostí užívaných veličin a vztahů. Absolvent má rovněž dostatečné znalosti a orientuje se v oblasti technických textilií, technologie jejich výroby, funkcionalizace, určení průmyslové aplikace a vývoje nových produktů zejména pro oblasti automobilového průmyslu, zdravotnictví, hygieny a stavebnictví. Ovládá zařízení a metody zkoušení vlákenných útvarů. Absolvent se orientuje v odborné textilní terminologii, je schopen samostatně získávat nové informace z oblasti materiálů a technologií. Na základě svých hlubších znalostí oboru je schopen zvládnout i nové nestandardní materiály a postupy, které vývoj oboru přináší. Může se uplatnit na pozici nižšího vedoucího pracovníka, nebo ve vývojových odděleních podniků zaměřených na zpracování textilu, nebo materiálů obsahujících vlákna a dále jako poučený a souvislostí znalý odborník při nákupu a testování textilních materiálů a výrobků. Je způsobilý pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu Fakulty textilní, nebo jiného technického směru. Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.

Parametry

Program
Textilní technologie, materiály a nanomateriály (B0723A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Netkané textilie a nanovlákna
Ve specializaci Netkané textilie a nanovlákna absolvent získá specifické znalosti: – v technologii výroby a struktury netkaných textilií – v použití netkaných textilií – v oblasti výroby a použití nanovlákenných útvarů
Projektování a tvorba textilií
Ve specializaci Projektování a tvorba textilií absolvent získá specifické znalosti: – v hlubším rozsahu klasických textilních technologií – předení, tkaní, pletení – v projektování a tvorbě délkových a plošných textilií – v analýze struktur délkových a plošných textilií

Předměty specializace Netkané textilie a nanovlákna

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Projektování a tvorba textilií

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Další informace

Kontakt: Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D., pavel.pokorny@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG