Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Textilní technologie, materiály a nanomateriály pokrývá díky dvěma specializacím celou šíři problematiky spjatou s textilním průmyslem. Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti textilních a speciálních vláken, textilní metrologie, textilních technologií (oblast předení, tkaní, pletení, zušlechťování a výroby netkaných textilií), jak pro oděvní, tak pro technické účely (bytové, medicínské, stavební, ochranné, sportovní a další aplikace). Studium poskytuje teoretické souvislosti, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované ?soft skills?. Pro lepší uplatnění na trhu práce v souvislosti se zaváděním inovací v rámci trendu Průmysl 4.0 je velký důraz kladen na získání praktických dovedností a zkušeností. Během studia posluchač absolvuje různé typy praktických kurzů, v rámci odborných profilujících předmětů oboru, které jsou vyučovány interaktivní formou v poloprovozních a specializovaných laboratořích FT TUL. Tyto praktické dovednosti ocení trh práce, na kterém kvalifikovaní absolventi technických oborů trvale schází. Nedílnou součástí výuky je povinná praxe v rozsahu 240 hodin, která rozšiřuje vzdělávání na univerzitě o vzdělávání v podniku.

Profil absolventa

Absolvent získá během svého studia poznatky z oblasti všech textilních technologií, a to jak z hlediska znalosti tradičních a moderních procesů a postupů, tak i z hlediska jejich teoretických souvislostí. Dále absolvent oboru získá ucelené poznatky o vlákenných materiálech, používaných v oblasti oděvní i průmyslové, s akcentem na znalost jejich stavby, vlastnosti a různé formy jejich použití. Zná teoretické základy popisu a chování textilních struktur, včetně souvislostí užívaných veličin a vztahů. Absolvent má rovněž dostatečné znalosti a orientuje se v oblasti technických textilií, technologie jejich výroby, funkcionalizace, určení průmyslové aplikace a vývoje nových produktů zejména pro oblasti automobilového průmyslu, zdravotnictví, hygieny a stavebnictví. Ovládá zařízení a metody zkoušení vlákenných útvarů. Absolvent se orientuje v odborné textilní terminologii, je schopen samostatně získávat nové informace z oblasti materiálů a technologií. Na základě svých hlubších znalostí oboru je schopen zvládnout i nové nestandardní materiály a postupy, které vývoj oboru přináší. Může se uplatnit na pozici nižšího vedoucího pracovníka, nebo ve vývojových odděleních podniků zaměřených na zpracování textilu, nebo materiálů obsahujících vlákna a dále jako poučený a souvislostí znalý odborník při nákupu a testování textilních materiálů a výrobků. Je způsobilý pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu Fakulty textilní, nebo jiného technického směru. Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.

Parametry

Program
Textilní technologie, materiály a nanomateriály (B0723A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Netkané textilie a nanovlákna
Ve specializaci Netkané textilie a nanovlákna absolvent získá specifické znalosti: – v technologii výroby a struktury netkaných textilií – v použití netkaných textilií – v oblasti výroby a použití nanovlákenných útvarů
Projektování a tvorba textilií
Ve specializaci Projektování a tvorba textilií absolvent získá specifické znalosti: – v hlubším rozsahu klasických textilních technologií – předení, tkaní, pletení – v projektování a tvorbě délkových a plošných textilií – v analýze struktur délkových a plošných textilií

Předměty specializace Netkané textilie a nanovlákna

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Projektování a tvorba textilií

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního,nebo úplného středního odborného vzdělání. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D., pavel.pokorny@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG