Industrial Engineering

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Průmyslové inženýrství je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se orientují jak v oblasti řízení jakosti a metrologii, tak jsou schopni řešit konkrétní problémy přímo ve výrobě a umí aplikovat znalosti z oblasti řízení kvality na různé segmenty průmyslu. Ve svém oboru jsou schopni samostatně vést projekty zaměřené také na nové produkty a jejich inovace a komplexně zajišťovat jejich realizaci při zavedení do výrobní praxe. Požadavky průmyslu na neustálé inovace výrobků, na zdokonalování systémů a procesů výroby i tlak na snižování rozsahu vadných výrobků lze splnit jen při širokém uplatnění postupů řízení jakosti, plánování experimentů a objektivní statistické analýze získaných dat. Současně je však kladen důraz nejenom na obecné znalosti zabezpečování jakosti, ale i na praktickou znalost průmyslového odvětví zabývajícího se výrobou nebo aplikací textilních vlákenných struktur. Během studia prohloubí student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v technických oborech a dovednosti souhrnně označované soft skills.

Profil absolventa

Absolvent v oblasti řízení jakosti získá ucelený základ komplexních znalostí v zabezpečování jakosti a jejím plánování (řízení jakosti, systémy zabezpečování jakosti) včetně vývojových trendů. Je směrován k analytickému myšlení, takže bude schopen vyhodnocovat rizika při plánování, zavádění a zabezpečování nových produktů do výroby. Orientuje se v základech legislativy v oblasti systémů jakosti. Je vybaven praktickými znalostmi v oblasti analýzy dat. Absolvent zná moderní principy tvorby a vedení technických projektů zabývajících se vývojem a inovacemi vyšších řádů. Je schopen připravit takovéto typy projektů, řídit je a zároveň provádět jejich evaluaci. Je vybaven znalostmi z oblasti řízení kvality jak výrobků, tak i technologických procesů. Je schopen zabezpečovat podporu při zavádění inovačních technologií nebo nových produktů. Absolvent získá také přehled o základních možnostech uplatnění textilií jak v oblasti klasických technologií, tak i v oblastech souvisejících s novými materiály a pokročilými technologiemi.

Parametry

Program
Industrial Engineering (N0723A270004)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Průmyslové inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D., maros.tunak@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG