Textilní inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Textilní inženýrství je – připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro průmyslové podniky zabývající se textilními a oděvními technologiemi (pro tento průmysl je charakteristickým rysem trvalá a rychlá inovační spirála vedoucí ke specializovaným vysocefunkčním výrobkům s vysokou přidanou hodnotou). – rozvíjet znalosti z oblasti textilních technologií (předení, tkaní, pletení, netkané textilie, oděvnictví, zušlechťování), prohloubit znalosti vlastností a aplikací vlákenných a nanovlákenných materiálů, kompozitů s textilní výztuží, výrobou nanovlákenných a hybridních hierarchických struktur. – poskytnout absolventovi dobrou znalost základních teoretických i experimentálních metod materiálového inženýrství, které mu umožní rychlé přizpůsobení výrobním, vzorovacím a výzkumným přístupům v široké oblasti textilních, ale i mimo-textilních aplikací. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s aplikačním, technologickým, experimentálním i teoretickým zázemím dalších oblastí materiálového textilního inženýrství. NMSP Textilní inženýrství svými třemi specializacemi pokrývá celou šíři technické problematiky spjaté s textilním a oděvním průmyslem.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné základy obecných vědních disciplín a má ucelený přehled o celé oblasti textilních a oděvních technologií, založený především na poznání a chápání základních principů a procesů. Má rovněž znalosti základních analytických a testovacích metod. Ve zvolené specializaci ovládá jak část technologickou, tak i část související se strukturou a vlastnostmi textilních útvarů. Aktivně ovládá metodiku vědeckovýzkumné činnosti. Je vychován k analytickému myšlení. Má rozvinutou schopnost samostatné práce a technické tvůrčí činnosti. Může se bezprostředně uplatnit ve všech profesích studovaného oboru ve sféře výrobní, řídicí, výzkumné, apod. Je schopen se relativně rychle adaptovat i na kvalifikačně náročnou práci v jiných oborech, především technických. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu. Má schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a dovednosti označované jako „soft skills“.

Parametry

Program
Textilní inženýrství (N0723A270001)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Netkané textilie a nanovlákenné materiály
Specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály seznamuje studenty hlouběji s vlastnostmi, technologií a aplikacemi netkaných a nanovlákenných materiálů.
Oděvní technologie a materiály
Specializace Oděvní technologie a materiály nabízí možnost studia textilních, klasických oděvních i neoděvních konfekčních technologií a výroby oděvů.
Textilní technologie a materiály
Specializace Textilní technologie a materiály nabízí možnost studia materiálů textilních i s textilem souvisejících a klasických textilních technologií.

Předměty specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Oděvní technologie a materiály

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Předměty specializace Textilní technologie a materiály

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D., jakub.wiener@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG