Textile Engineering

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v navazujícím magisterském studijním programu Textilní inženýrství je – připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro průmyslové podniky zabývající se textilními a oděvními technologiemi (pro tento průmysl je charakteristickým rysem trvalá a rychlá inovační spirála vedoucí ke specializovaným vysocefunkčním výrobkům s vysokou přidanou hodnotou). – rozvíjet znalosti z oblasti textilních technologií (předení, tkaní, pletení, netkané textilie, oděvnictví, zušlechťování), prohloubit znalosti vlastností a aplikací vlákenných a nanovlákenných materiálů, kompozitů s textilní výztuží, výrobou nanovlákenných a hybridních hierarchických struktur. – poskytnout absolventovi dobrou znalost základních teoretických i experimentálních metod materiálového inženýrství, které mu umožní rychlé přizpůsobení výrobním, vzorovacím a výzkumným přístupům v široké oblasti textilních, ale i mimo-textilních aplikací. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s aplikačním, technologickým, experimentálním i teoretickým zázemím dalších oblastí materiálového textilního inženýrství. NMSP Textilní inženýrství svými třemi specializacemi pokrývá celou šíři technické problematiky spjaté s textilním a oděvním průmyslem.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné základy obecných vědních disciplín a má ucelený přehled o celé oblasti textilních a oděvních technologií, založený především na poznání a chápání základních principů a procesů. Má rovněž znalosti základních analytických a testovacích metod. Ve zvolené specializaci ovládá jak část technologickou, tak i část související se strukturou a vlastnostmi textilních útvarů. Aktivně ovládá metodiku vědeckovýzkumné činnosti. Je vychován k analytickému myšlení. Má rozvinutou schopnost samostatné práce a technické tvůrčí činnosti. Může se bezprostředně uplatnit ve všech profesích studovaného oboru ve sféře výrobní, řídicí, výzkumné, apod. Je schopen se relativně rychle adaptovat i na kvalifikačně náročnou práci v jiných oborech, především technických. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu. Má schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce a dovednosti označované jako „soft skills“.

Parametry

Program
Textile Engineering (N0723A270002)
Fakulta
FT
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Nonwovens and Nanofiber Materials
Specializace Netkané textilie a nanovlákenné materiály seznamuje studenty hlouběji s vlastnostmi, technologií a aplikacemi netkaných a nanovlákenných materiálů.
Clothing Technology and Materials
Specializace Oděvní technologie a materiály nabízí možnost studia textilních, klasických oděvních i neoděvních konfekčních technologií a výroby oděvů.
Textile Technology and Materials
Specializace Textilní technologie a materiály nabízí možnost studia materiálů textilních i s textilem souvisejících a klasických textilních technologií.

Předměty specializace Nonwovens and Nanofiber Materials

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Clothing Technology and Materials

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinný)

Předměty specializace Textile Technology and Materials

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D., jakub.wiener@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG