Biomedicínská technika

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Biomedicínská technika je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský technik, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na přípravu kvalifikovaného nelékařské zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v oblasti biomedicínské techniky.

Profil absolventa

Absolvent poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda, podílí se na praktickém vyučování ve studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. Absolvent se podílí na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích, účastní se výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu, zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích, zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb. Absolvent se účastní procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích, obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech (nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických prostředků a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Absolvent získá odbornou způsobilost a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti. Absolvent provádí činnosti zejména v rámci diagnostické a léčebné péče ve spolupráci s lékařem nebo biomedicínským inženýrem.

Parametry

Program
Biomedicínská technika (B0914P360007)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Biomedicínská technika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D., daji@ikem.cz

Podrobnosti v systému STAG