Zdravotnické záchranářství

Charakteristika studijního programu

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzivní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Cíle studia směřují k získání profesní kvalifikace zdravotnický záchranář s oprávněním k činnostem v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně letecké výjezdové skupiny, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní včetně péče na urgentním příjmu.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Absolvent monitoruje a hodnotí vitální funkce (včetně snímání elektrokardiografického záznamu), průběžně sleduje a hodnotí poruchy rytmu, vyšetřuje a monitoruje pulzním oxymetrem, zahajuje a provádí kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, zajišťuje periferní žilní nebo intraoseální vstup, aplikuje krystaloidní roztoky a provádí nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykemií, provádí laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotí je. Zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii.

Parametry

Program
Zdravotnické záchranářství (B0913P360016)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Zdravotnické záchranářství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn., že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků studia ze SŠ – započítává se pouze průměr z 2. pololetí za 1., 2. a 3. rok studia a průměr z 1. pololetí 4. roku studia. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Cvachovec Karel, prof. MUDr. CSc., MBA, Karel.Cvachovec@fnmotol.cz

Podrobnosti v systému STAG