Biomedicínské inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Biomedicínské inženýrství je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský inženýr, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na přípravu kvalifikovaného nelékařské zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v oblasti biomedicínského inženýrství.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti v základních oblastech fyzikálně-matematických, biomedicínských, společensko-vědních a souvisejících vědních oborů. Absolvent bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb. Absolvent poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda, podílí se na praktickém vyučování ve studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události. Absolvent bez odborného dohledu a bez indikace lékaře organizuje a dohlíží na činnost biomedicínských techniků (podle platné legislativy může vykonávat činnosti biomedicínského technika). Při poskytování diagnostické a léčebné péče absolvent dohlíží na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků v souladu s návodem k použití a dalších pokynů stanovených výrobcem zdravotnického prostředku, navrhuje vnitřní předpisy pro zacházení se zdravotnickými prostředky u poskytovatele zdravotních služeb, upravuje základní programové nastavení přístrojů podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů v souladu s návody k použití a dalšími pokyny jejich výrobců (nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Absolvent, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra, má také odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika dle platné legislativy. Za výkon povolání biomedicínského inženýra se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče ve spolupráci s lékařem. Během studia získají teoretické znalosti a praktické dovednosti umožňující další vzdělání ve studijních doktorských programech nebo v rámci specializačních programů.

Parametry

Program
Biomedicínské inženýrství (N0914P360003)
Fakulta
FZS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Biomedicínské inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu se získáním odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský technik. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Jirák Daniel, prof. Ing. Ph.D., daniel.jirak@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG