Biomedicínské inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Biomedicínské inženýrství je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání biomedicínský inženýr, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek se zaměřením na přípravu kvalifikovaného nelékařské zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v oblasti biomedicínského inženýrství.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti v základních oblastech fyzikálně-matematických, biomedicínských, společensko-vědních a souvisejících vědních oborů. Absolvent bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb. Absolvent poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda, podílí se na praktickém vyučování ve studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, podílí se na přípravě standardů, edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků, provádí opatření při řešení následků mimořádné události. Absolvent bez odborného dohledu a bez indikace lékaře organizuje a dohlíží na činnost biomedicínských techniků (podle platné legislativy může vykonávat činnosti biomedicínského technika). Při poskytování diagnostické a léčebné péče absolvent dohlíží na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků v souladu s návodem k použití a dalších pokynů stanovených výrobcem zdravotnického prostředku, navrhuje vnitřní předpisy pro zacházení se zdravotnickými prostředky u poskytovatele zdravotních služeb, upravuje základní programové nastavení přístrojů podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů v souladu s návody k použití a dalšími pokyny jejich výrobců (nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Absolvent, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra, má také odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika dle platné legislativy. Za výkon povolání biomedicínského inženýra se považuje činnost v rámci diagnostické a léčebné péče ve spolupráci s lékařem. Během studia získají teoretické znalosti a praktické dovednosti umožňující další vzdělání ve studijních doktorských programech nebo v rámci specializačních programů.

Parametry

Program
Biomedicínské inženýrství (N0914P360003)
Fakulta
FZS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Biomedicínské inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Další informace

Kontakt: Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D., daji@ikem.cz

Podrobnosti v systému STAG