Materiály a technologie

Charakteristika studijního programu

Cílem programu Materiály a technologie je vytvoření moderního typu interdisciplinární výuky s vyváženým poměrem teoretických a aplikačně orientovaných předmětů a příprava studentů na budoucí řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování, které jsou nedílnou součástí předpokládaného přechodu strojírenství na způsob výroby označovaný jako Průmysl 4.0. Výchova budoucích specialistů technických odvětví ve studijním programu Materiály a technologie je tak cíleně koncipována jako ucelený soubor informací v širokém spektru oblastí, do kterých spadá především materiálové inženýrství, technologie zpracování různých typů materiálů, metrologie a navrhování technologických postupů výroby. Vývoj nových typů materiálů se specifickými užitnými vlastnostmi na kovové i nekovové bázi a jejich stále častější průmyslová aplikace byly logickým důvodem k jejich zařazení do výuky v rámci programu Materiály a technologie. Dílčím cílem předkládaného studijního programu je poskytnutí informací studentům o možnostech využití těchto typů materiálů v průmyslových aplikacích a způsobech zvyšování jejich užitných vlastností prostřednictvím technologického zpracování a strukturních změn.

Profil absolventa

Studenti absolvující NMSP – Materiály a technologie získají znalosti o kovových i nekovových materiálech, jejich technologickém zpracování a následném využití v širokém spektru aplikací. Seznámí se se způsoby zpracování materiálů a s hodnocením jejich užitných vlastností z pohledu vnitřní stavby materiálů, fyzikální chemie, termodynamiky a mechaniky. Získají široké znalosti o konvenčních i progresivních výrobních technologiích a budou se orientovat v problematice výrobních postupů od přípravy výroby, přes její realizaci, až po finální přejímku, a to pro třískové i netřískové výrobní technologie. Díky plánovanému aktivnímu způsobu výuky s praktickými ukázkami a množstvím laboratorních úloh (s důrazem na samostatné rozhodování a obhajobu získaných výsledků), se bude absolvent schopen mnohem rychleji a úspěšněji integrovat do výrobní sféry a to v poměrně širokém spektru pracovních činností, tak jak je to v současné době průmyslovými partnery požadováno. Studijní program má rovněž ambici připravit absolventy také pro případné studium v navazujícím akreditovaném doktorském studijním programu P0788D270002 Technologie a materiály. Profil absolventa studijního programu je specifikován výstupními znalostmi a dovednostmi: 1. V rámci povinných předmětů získá absolvent znalosti týkající se: “ Podstaty, možností, výhod a nevýhod jednotlivých třískových a netřískových výrobních a zpracovatelských technologií, i současných trendů technologického vývoje. “ Širokého portfolia materiálů zahrnujících oceli (konstrukční, nástrojové, vysokopevnostní a jemnozrnné, oceli typu TRIP, TWIP, CP, IF i oceli odolné creepu a oceli korozivzdorné a žáruvzdorné) a neželezné materiály (Al, Mg, Zn, Ti, Ni a jejich slitiny). Získá základní informace o kovových kompozitech. “ Zvyšování užitných vlastností výrobků pomocí funkčních vrstev (tepelné, fyzikální i chemické postupy). “ Metrologie, technického měření a experimentálních metod. “ Částí strojů a výrobních zařízení, včetně možností jejich automatizace a robotizace. “ Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů při teplotě okolí i za vyšších a případně i nižších teplot. 2. V rámci povinně volitelných předmětů získá absolvent znalosti týkající se: “ Vlivu technologického zpracování na mechanické vlastnosti a užitné vlastnosti materiálu a možnosti jejich eliminace. “ Možností a využitelnosti simulačních výpočtů při výrobních procesech slévaní, plošného tváření, svařování a tepelného zpracování. “ Podstaty, možností, výhod a nevýhod a aplikačního použití speciálních a hybridních výrobních technologií a metod. 3. Absolvent bude mít dovednosti týkající se: “ Návrhu a řízení výrobních postupů. “ Aplikace simulačních výpočtů v předvýrobní etapě i při výrobě s ohledem na optimalizaci. “ Zajišťování technologické přípravy výroby. “ Návrhů uspořádání strojů, toku materiálu, návaznosti pracovišť atd. “ Stanovení způsobu kontroly výroby a řízení jakosti, materiálových a technologických zkoušek. Přípravy cenových nabídek, posouzení výkresové dokumentace v předvýrobní etapě s ohledem na vyrobitelnost, ekonomičnost a využití strojního vybavení.

Parametry

Program
Materiály a technologie (N0715A270015)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Materiály a technologie

1. semestr

 • Nekovové materiály (povinně volitelný)
 • Progresivní strojírenské materiály (povinný)
 • Přípravky a montážní prostředky (povinně volitelný)
 • Simulace technologických procesů (povinně volitelný)
 • Stroje a zařízení pro technologické proc (povinný)
 • Teorie slévárenství (povinný)
 • Teorie svařování, pájení a tepelného dě (povinný)
 • Teorie tepelného zpracování (povinný)

2. semestr

 • Abrazivní a nekonvenční metody (povinně volitelný)
 • Degradační procesy a mezní stavy materiá (povinně volitelný)
 • Exkurze (povinný)
 • Metody analýzy technologických procesů (povinný)
 • Odborná praxe (povinný)
 • Povrchové úpravy (povinný)
 • Svařované konstrukce a progresivní tech. (povinně volitelný)
 • Teorie obrábění (povinný)
 • Teorie tváření kovů (povinný)

3. semestr

 • Aditivní technologie (povinný)
 • Cutting Tools (povinně volitelný)
 • Diplomová práce 1 (povinně volitelný)
 • Experimental Methods in Metal Forming (povinně volitelný)
 • Experimentální hodnocení vlastností mate (povinný)
 • Metody strukturní analýzy (povinně volitelný)
 • Metrologie (povinný)
 • Slévárenské materiály a progresivní tech (povinně volitelný)
 • Speciální metody obrábění (povinně volitelný)

4. semestr

 • Diplomová práce 2 (povinně volitelný)
 • Diplomová práce 3 (povinně volitelný)
 • Odborná rozprava (povinně volitelný)
 • Pokročilé materiály a struktury (povinně volitelný)
 • Projekt. tech. procesů a automat. výroby (povinný)
 • Řízení projektů (povinně volitelný)
 • Speciální metody zpracování plechů a nás (povinně volitelný)
 • Výrobní procesy a systémy (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách Fakulty strojní TUL, kde jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce. Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia technicky zaměřeného studijního programu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D., jaromir.moravec@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG