Radiologická asistence

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologický asistent, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti v biomedicínských oborech, zodpovídá za ošetřovatelskou péči poskytovanou při radiologických postupech, znají zásady a techniky ošetřovatelské péče v průběhu radiologických diagnostických i terapeutických postupů a technik. Absolventi dovedou používat prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším možném pohodlí, mají kompetence k ovládání a samostatnému provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin. Absolventi mají kvalifikaci pro provádění bezpečného lékařského ozáření v rozsahu své odborné způsobilosti, jsou schopni interpretovat a aplikovat důležité zákony, pravidla, omezení a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k pacientům i pracovníkům. Absolventi jsou schopni optimalizovat radiační ochranu, posuzovat, zda indikované nebo požadované lékařské ozáření není v rozporu se zásadami radiační ochrany a popřípadě navrhnout příslušná opatření v rozsahu své odborné činnosti, jsou schopni provádět rutinní zkoušky provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť. Absolvent může bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti poskytovat zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy.

Parametry

Program
Radiologická asistence (B0914P360009)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Radiologická asistence

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do prezenční formy bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, případně splnění zkoušky z písemných testů ověřující znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu. Přijímací zkouška může být uchazečům prominuta, pokud splní vyhlášené podmínky FZS TUL (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru). Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Richter Igor, doc. MUDr. Ph.D., igor.richter@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG