Radiologická asistence

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání radiologický asistent, který je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti v biomedicínských oborech, zodpovídá za ošetřovatelskou péči poskytovanou při radiologických postupech, znají zásady a techniky ošetřovatelské péče v průběhu radiologických diagnostických i terapeutických postupů a technik. Absolventi dovedou používat prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším možném pohodlí, mají kompetence k ovládání a samostatnému provádění radiologických zobrazovacích postupů a ozařovacích technik, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření, ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiologických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů všech věkových skupin. Absolventi mají kvalifikaci pro provádění bezpečného lékařského ozáření v rozsahu své odborné způsobilosti, jsou schopni interpretovat a aplikovat důležité zákony, pravidla, omezení a doporučení pro aplikaci ionizujícího záření ve vztahu k pacientům i pracovníkům. Absolventi jsou schopni optimalizovat radiační ochranu, posuzovat, zda indikované nebo požadované lékařské ozáření není v rozporu se zásadami radiační ochrany a popřípadě navrhnout příslušná opatření v rozsahu své odborné činnosti, jsou schopni provádět rutinní zkoušky provozní stálosti ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť. Absolvent může bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti poskytovat zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy.

Parametry

Program
Radiologická asistence (B0914P360009)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Radiologická asistence

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Richter Igor, MUDr. Ph.D., igor.richter@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG