Všeobecné ošetřovatelství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra, kdy absolvent je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Koncepce studijního programu respektuje doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky, požadavky Evropské unie a Světové zdravotnické organizace a profesních organizací, zejména České asociace sester, Mezinárodní rady sester, Evropské federace sester a dalších.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti, dovednosti a postoje v činnostech, které může vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Dále se podílí na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů. Podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků a provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Absolvent vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy). Sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, včetně saturace.

Parametry

Program
Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360030)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Všeobecné ošetřovatelství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Další informace

Kontakt: Suchomel Petr, prof. MUDr. Ph.D., petr.suchomel@nemlib.cz

Podrobnosti v systému STAG