Všeobecné ošetřovatelství

Charakteristika studijního programu

Cílem studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra, kdy absolvent je schopen vykovávat nelékařské zdravotnické povolání v souladu s platnou legislativou. Studijní program je v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídá základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví. Koncepce studijního programu respektuje doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky, požadavky Evropské unie a Světové zdravotnické organizace a profesních organizací, zejména České asociace sester, Mezinárodní rady sester, Evropské federace sester a dalších.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti, dovednosti a postoje v činnostech, které může vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti. Poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda. Dále se podílí na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů. Podílí se na přípravě standardů, motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků a provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace.Absolvent vykonává činnosti bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Absolvent vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy). Sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, včetně saturace.

Parametry

Program
Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360030)
Fakulta
FZS
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Zdravotnické obory

Předměty programu Všeobecné ošetřovatelství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení úplného středního všeobecného nebo úplného středního odborného vzdělání doloženého maturitním vysvědčením. Schopnosti a znalosti uchazeče o studium se posuzují zejména podle výsledků dosažených při studiu na střední škole, tzn., že uchazeči budou přijímáni ke studiu podle výsledků studia ze SŠ – započítává se pouze průměr z 2. pololetí za 1., 2. a 3. rok studia a průměr z 1. pololetí 4. roku studia. Další podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče splňující zdravotní kritéria stanovená pro studium a výkon povolání dle platné legislativy.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Suchomel Petr, prof. MUDr. Ph.D., petr.suchomel@nemlib.cz

Podrobnosti v systému STAG