International Management

Charakteristika studijního programu

International Management je integrovaný studijní program double degree Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci. Studijní program připravuje absolventy k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje na úrovni navazujícího magisterského studia: -znalosti aktuálních strategických manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení, -znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce. -znalosti mezinárodně-obchodních aktivit podniků, -znalosti mezinárodního obchodního prostředí, -znalosti kvantitativních metod využitelných při zpracování ekonomických dat a manažerském rozhodování, -znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat, -znalosti principů investičního a finančního rozhodování, -znalosti pro řízení podnikových projektů, včetně podpůrných SW nástrojů, -znalosti politiky řízení ochrany životního prostředí v podnicích, -znalosti zásad plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu, -znalosti uceleného přístupu k řízení nákladů podniku, -znalosti moderních systémů a nástrojů řízení kvality, včetně statistických metod. Absolvent získá kompetence: -orientovat se v odlišných interkulturních a podnikatelských prostředích, -identifikovat, třídit a vyhodnocovat ekonomická data, -provádět pokročilou kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat, -využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační i prezentační práce.

Parametry

Program
International Management (N0413A050030)
Fakulta
EF
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Angličtina
Oblast
Ekonomické obory

Předměty programu International Management

1. semestr

2. semestr

4. semestr

Přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách děkan fakulty příslušnou směrnicí.

Další informace

Kontakt: Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D., katerina.marsikova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG