Konstrukce strojů a zařízení

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu si během studia osvojí široký soubor teoretických a odborných znalostí a dovedností odpovídající soudobému stavu poznání, které mu umožní samostatné řešení technických problémů a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti vývoje a konstrukce strojů a zařízení. “ Odborné znalosti: Absolvent studijního programu disponuje znalostmi z konstrukce strojů a mechanismů včetně jejich pohonů, aplikované mechaniky, modelování a simulace mechanických systémů, z robotů a manipulátorů, počítačové podpory konstruování, materiálů pro konstrukční aplikace, technické diagnostiky a experimentálních metod. Při studiu získá hlubší znalosti v rámci zaměření na konkrétní stroje a zařízení včetně souvisejících technologií a metod. “ Odborné dovednosti: Absolvent studijního programu umí samostatně navrhovat konstrukce strojů a zařízení, používat simulace a experimentální metody v konstrukční činnosti, aplikovat soudobé metody konstruování a metody technické tvůrčí práce při vývoji strojů a zařízení.

Parametry

Program
Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Konstrukce strojů a zařízení

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Automatická mezioperační manipulace (povinný)
  • Diplomová práce 2 (povinný)
  • Diplomová práce 3 (povinný)
  • Diplomová práce III (povinný)
  • Metody technické tvůrčí práce (povinný)
  • Odborná rozprava (povinný)
  • Technická diagnostika (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná fakultou strojní.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D., martin.bilek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG