Konstrukce strojů a zařízení

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu si během studia osvojí široký soubor teoretických a odborných znalostí a dovedností odpovídající soudobému stavu poznání, které mu umožní samostatné řešení technických problémů a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti vývoje a konstrukce strojů a zařízení. “ Odborné znalosti: Absolvent studijního programu disponuje znalostmi z konstrukce strojů a mechanismů včetně jejich pohonů, aplikované mechaniky, modelování a simulace mechanických systémů, z robotů a manipulátorů, počítačové podpory konstruování, materiálů pro konstrukční aplikace, technické diagnostiky a experimentálních metod. Při studiu získá hlubší znalosti v rámci zaměření na konkrétní stroje a zařízení včetně souvisejících technologií a metod. “ Odborné dovednosti: Absolvent studijního programu umí samostatně navrhovat konstrukce strojů a zařízení, používat simulace a experimentální metody v konstrukční činnosti, aplikovat soudobé metody konstruování a metody technické tvůrčí práce při vývoji strojů a zařízení.

Parametry

Program
Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Konstrukce strojů a zařízení

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou každoročně zveřejňovány na webových stránkách Fakulty strojní TUL, kde jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce. Základní podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia technicky nebo přírodovědně zaměřeného studijního programu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D., martin.bilek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG