Aplikovaná mechanika

Charakteristika studijního programu

Na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci existují dlouhodobě studijní programy a obory, které jsou velmi úzce spojeny s aplikovanou mechanikou. Navazující studijní program Aplikovaná mechanika se orientuje na předání znalostí a dovedností z oblasti aplikovaných věd, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených řadou výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky. Teoretickým základem oboru jsou znalosti z oblasti aplikovaných věd, které vytvářejí předpoklady pro řešení konkrétních úkolů v oblasti inženýrské mechaniky, mechaniky tekutin nebo termomechaniky. Cílem studia je, aby student po absolutoriu prokázal schopnost a způsobilost k samostatné odborné, výzkumné nebo vývojové práci a byl způsobilý využívat teoretické poznatky a moderní metody získané studiem při řešení náročných problémů vybraných oblastí mechaniky. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v doktorských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent získá dostatečně široké a hluboké znalosti ze základů přírodních věd, zejména teoretické mechaniky, mechaniky materiálů, mechaniky tekutin a termodynamiky, numerické matematiky. Student si osvojí znalosti matematického modelování a počítačového konstruování, ovládne výpočtové a informační systémy a základy experimentálních metod v oblasti mechaniky. Absolvent je připraven aplikovat speciální software v oblasti analýzy a syntézy staticky, dynamicky a tepelně namáhaných konstrukcí, mezních stavů napjatosti, životnosti a spolehlivosti strojních součástí a soustav, dále v oblasti přenosových dějů při řešení stacionárních a nestacionárních úloh vnitřní a vnější mechaniky tekutin a v analýze přenosových jevů, které probíhají v tepelných strojích a zařízeních.

Parametry

Program
Aplikovaná mechanika (N0715A270020)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Aplikovaná mechanika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Diplomová práce II (povinný)
  • Diplomová práce III (povinný)
  • Mezní vrstvy a turbulence (povinný)
  • Odborná rozprava (povinný)
  • Plasticita (povinný)
  • Technická diagnostika (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná fakultou strojní.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Petríková Iva, prof. Ing. Ph.D., Iva.Petrikova@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG