Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Charakteristika studijního programu

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, na reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí pedagogické přípravy učitele pro SŠ a pro 2. stupeň ZŠ.

Profil absolventa

Profil absolventa je charakterizován relativně širokým vhledem do tématu učitelského povolání s oporou o integrativní pojetí všech složek učitelské přípravy. Absolvent se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, reflektuje věkové a individuální zvláštnosti žáka staršího školního věku, je schopen tvořivě pracovat s učivem, reflektovat a hodnotit proces výuky v kontextu k oborovým zvláštnostem a v aplikaci na realitu školní výuky.

Parametry

Program
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (N0114A300106)
Fakulta
FP
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Specializace

Anglický jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Biologie
V rámci studia oboru jde především o prohloubení poznatků oborově didaktických předmětů, tedy Didaktika přírodopisu na ZŠ, Didaktika přírodopisu v terénu a Motivační biologické pokusy. Důraz je kladen na propojení didaktických znalostí mezipředmětových vztahů mezi chemií, fyzikou, geografií, matematikou a přírodopisem, což je realizováno v předmětu Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách.
Český jazyk a literatura
Cílem studia v rámci oboru je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.
Dějepis
Studijní obor je zaměřen na prohloubení teoretického poznání moderních českých/česko-slovenských dějin v mezinárodním kontextu od konce 18. století po dějiny soudobé. Toto směřování vyplývá z didaktického hlediska z významu poznání především moderních dějin pro pochopení současného světa. Důraz je přitom kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů.
Fyzika
Cílem oboru je připravit učitele fyziky pro výuku na 2. stupni základní školy. V oborové složce studia fyziky se klade důraz na prohloubení teoretického poznání v klasické i moderní fyzice s důrazem na praktické i mezioborové aplikace. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.
Chemie
V rámci studia oboru jde především o prohloubení poznatků oborově didaktických předmětů, tedy Didaktiky chemie, Techniky a didaktiky školních pokusů a Motivačních pokusů. Důraz je kladen na propojení didaktických znalostí mezipředmětových vztahů mezi chemií, fyzikou, geografií, matematikou a přírodopisem, což je realizováno v předmětu Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách.
Informatika
V rámci studia oboru jde o prohloubení kompetencí vybraných informatických předmětů z oblasti grafiky, bezpečnosti a programování, přičemž důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů, a to především na didaktiku právě programování.
Matematika
V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních oborových předmětů (zejména matematické analýzy, algebry a geometrie), a jejich vzájemných souvislostí. Důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. Jedná se především o oborovou Didaktiku matematiky pro 2. stupeň ZŠ a předměty zaměřené na elementární matematiku.
Německý jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele německého jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Španělský jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele španělského jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Společný základ
Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí.
Tělesná výchova
V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních kinantropologických předmětů, přičemž důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. V tělesné výchově se jedná především o oborovou didaktiku tělesné výchovy a speciální didaktiku gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her.
Zeměpis
V rámci oboru je cílem další prohloubení teoretických a praktických znalostí a dovedností odborných předmětů zahrnujících fyzickou, humánní a regionální geografii. Klíčové je zařazení geografických předmětů se zaměřením na geografické vzdělávání (oborovou didaktiku). Důraz je kladený na geografické znalosti, dovednosti a na hodnoty a postoje v zeměpisném vzdělávání.
Základy společenských věd
V oborové složce se klade důraz na klíčové problémy a otázky, s nimiž se potýká současná moderní společnost, jde zejména o problémy související s fenomény globalizace, vztahu náboženství a moderní společnosti, ekologickou problematiku a v neposlední řadě rovněž otázky související s rolí ekonomiky v moderní globalizující se společnosti a proměny právního řádu.

Předměty specializace Anglický jazyk

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Český jazyk a literatura

1. semestr

2. semestr

3. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Dějepis

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Informatika

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Matematika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Německý jazyk

1. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Španělský jazyk

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Společný základ

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

  • Inkluzivní pedagogika (povinný)

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Tělesná výchova

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty specializace Základy společenských věd

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava z občanské výchovy (povinný)

Přijímací řízení

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D., tomas.kasper@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG