Automobilové inženýrství

Charakteristika studijního programu

Cílem studia ve studijním programu je výchova odborníků pro výrobní a vývojovou praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti v oblasti konstrukce vozidel. Absolvent si osvojí metody konstruování, ale i další inženýrské disciplíny, mezi něž patří např. identifikace problémů, modelování a simulace, příprava a vyhodnocení experimentů atd., které může využít v inženýrské praxi i v obdobně zaměřených technických oborech. Jeho kompetence budou posíleny znalostmi z oblasti moderních výpočtových metod a odbornými dovednostmi podporujícími tvůrčí činnost a schopnostmi využívat tradičních i nových materiálů a technologií. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe, v rámci níž se seznámí s reálným inženýrským prostředím a poznatky rozšíří např. o: “ moderní trendy ve výrobě či provozu vozidel (nebo jeho částí), “ uplatnění systémů kvality a inovací v oblasti výroby vozidel a komponentů, “ současné trendy v technologii výroby a logistice, “ moderní metody ve zkušebnictví a současné trendy v příslušné legislativě, “ provozních podmínkách, ekologických aspektech provozu vozidel. Studijní program oproti současnému stavu výuky v zaměření Vozidla a motory nově přináší: “ téma elektromobility, “ téma kvality a inovací, “ vyšší důraz na ekologii provozu, “ téma jednostopých vozidel a pohonu lidskou silou, “ výrazně vyšší zapojení práce studentů v laboratořích, “ zapojení odborníků z praxe ve vybraných tématech, “ promítnutí myšlenek iniciativy Průmysl 4.0.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu si během studia osvojí široký soubor teoretických a odborných znalostí i dovedností odpovídající soudobému stavu poznání, které mu umožní samostatné řešení technických problémů a samostatnou tvůrčí činnost, v oblasti vývoje a konstrukce vozidel, ale i práci v řešitelském týmu. “ Odborné znalosti: Absolvent studijního programu disponuje znalostmi z širší oblasti inženýrských disciplín zaměřených na užití ve vývoji a konstrukci – kupř. znalostí příslušných témat aplikované mechaniky, modelování a simulace mechanických systémů, počítačové podpory konstruování, materiálů pro konstrukční aplikace, technické diagnostiky a experimentálních metod. S oborovou orientací na stavbu a provoz vozidel, jejich pohonných jednotek, převodových a dalších ústrojí. “ Odborné dovednosti: Absolvent studijního programu umí samostatně navrhovat konstrukce částí vozidel a komponentů jejich ústrojí, pro řešení úloh využívat počítačové podpory – modelů a simulací, dovede využívat měřicí a zkušební zařízení a aplikovat vhodné experimentální metody. Je schopen při řešení analogických úloh aplikovat soudobé metody konstruování a metody technické tvůrčí práce při vývoji vozidel. Absolventi budou připraveni pro uplatnění i v jiných průmyslových odvětvích, kde využijí nabytých vědomostí. Profil absolventa sice vymezený oborově, přesto kvalifikace uplatnitelná i mezioborově.

Parametry

Program
Automobilové inženýrství (N0716A270006)
Fakulta
FS
Typ studia
Navazující
Forma studia
Kombinovaná
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Automobilové inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

 • 3D digitalizace a reverzní inženýrství (povinně volitelný)
 • Diplomová práce I (povinný)
 • E-mobilita (povinný)
 • Experimentální metody (povinný)
 • Modelování a simulace II (povinný)
 • Numerické simulace v konstrukci strojů (povinně volitelný)
 • Pohonné jednotky III (povinný)
 • Projekt II (povinný)
 • Technologie plastů a kompozitů (povinně volitelný)
 • Vozidla II (povinný)

4. semestr

 • Diplomová práce II (povinný)
 • Diplomová práce III (povinný)
 • Kvalita a inovace (povinný)
 • Odborná rozprava (povinný)
 • Technická diagnostika (povinný)
 • Vozidla III (povinný)

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice vydaná fakultou strojní.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Němeček Pavel, prof. Dr. Ing., pavel.nemecek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG