Architektura a urbanismus

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus nabízí – v návaznosti na tradici liberecké školy – úzké propojování umělecko-tvůrčího a technicko-konstrukčního pojetí architektury a urbanismu. Ekonomická globalizace, informační propojení celého světa, rostoucí mobilita, transformace energetické základny, naléhavost environmentálních problémů mají zásadní vliv na vývoj architektury i celých sídel – architektura a městské plánování mohou tyto nové výzvy zvládat především na základě poznatků mnoha dalších oborů a pomocí nových informačních a projekčních technologií. Technicko-konstrukční přístupy jsou v dnešní době určovány především novými materiály, stavebními technologiemi, využitím velkých dat pro plánování měst nebo využitím pokročilých softwarů; ty se dnes stávají nejen prostředkem vizualizace idejí, ale též primárním médiem, v němž se nové ideje a formy vyvíjejí a testují. Nabídka orientace na výzkum digitálních forem navrhování je možným specifickým přínosem tohoto doktorského studijního programu, prohloubení znalostí z oblasti společenskovědních disciplín (sociologie, filozofie, dějiny umění) zase vyvažuje technický pohled na svět hlubším pochopením širšího kulturního a sociálního kontextu tvorby. DSP Architektura a urbanismus umožňuje v duchu Charty architektonického výzkumu, přijaté Evropskou asociací architektonického vzdělávání (http://www.eaae.be/about/statutes-and-charter/eaae-charter- architectural-research/), uplatňovat – vedle standardních forem teoretických nebo architektonicko- historických doktorských dizertačních prací – také formu „research by design“, tj. výzkum prostřednictvím navrhování. Tak jako v exaktních disciplínách je experiment cestou k získávání nových poznatků, je i architektonický nebo urbanistický návrh prostředkem obohacování poznání; závěrečná doktorská dizertační práce je pak shrnutím, interpretací a zhodnocením tohoto procesu a jeho výsledků. Doktorský studijní program Architektura a urbanismus svým důrazem na technicko-konstrukční a exaktní složky navrhování nabízí pendent již uskutečňovaného DSP Výtvarná umění, v jehož rámci jsou architektura a urbanismus pojímány především jako obory umělecké.

Profil absolventa

Program doktorského studia umožňuje přípravu architektů, urbanistů a designérů na řešení výzev vystavěného prostředí a kulturní krajiny v blízké i vzdálenější budoucnosti. Studium se snaží motivovat ke kreativitě a hledání nových cest v tvorbě, v zacházení s technickými prostředky, v práci s daty i v rozhodování. Adepti mají možnost rozvíjet flexibilní a kritické myšlení, odvahu měnit status quo a podnikat, s podporou prostředků inovativního plánování a stavění. ? Program nabízí doktorandům prostor pro osobní rozvoj a sledování vlastních výzkumných cílů, tak aby v budoucnu mohli dosahovat lepších výsledků než jejich současní mentoři. Studium pomáhá formovat osobnost. Osobnost znamená architektonický názor. Absolvent by měl být schopen svou další tvorbu opírat o fundované odborné poznatky a zároveň své dílo teoreticky reflektovat v širších kulturně společenských kontextech. ? Studium je příležitostí zkoumat různé možnosti současného plánování architektury, urbanismu či designu, využívat nástroje, struktury, systémy, technologie, materiály a média, které vytvořili lidé během své historie až po současnost. ? Doktorand bude mít možnost se obeznámit s analytickými, konstrukčními a animačními softwary, jež umožňují provádět simulace, predikce, optimalizace a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti procesů, materiálů i struktur. Absolventi studia se tak v praxi budou moci opírat o hlubší vhled do chování staveb, nebo analyzovat a testovat jejich vlivy na životní prostředí.

Parametry

Program
Architektura a urbanismus (P0731D010009)
Fakulta
FUA
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
4
Získaný titul
Ph.D.
Jazyk
Čeština
Oblast
Architektura a urbanismus

Předměty programu Architerktura a urbanismus

1. semestr

 • Seminář k dizertační práci 1 (povinný)

2. semestr

 • Doktorské kolokvium 1 (povinný)
 • Metodologie vědecké práce (povinný)

3. semestr

 • Seminář k dizertační práci 2 (povinný)

4. semestr

 • Cizí jazyk (povinný)
 • Doktorské kolokvium 2 (povinný)

5. semestr

 • Seminář k dizertační práci 3 (povinný)
 • Seminář k dizertační práci 4 (povinný)

6. semestr

 • Doktorské kolokvium 3 (povinný)

8. semestr

 • Doktorská práce (povinný)
 • Státní doktorská zkouška (povinný)

Bez doporučeného semestru

 • Adaptivní architektura (povinně volitelný)
 • Architektura – nové materiály (povinně volitelný)
 • Architektura a město v prostorových souv (povinně volitelný)
 • Digitální formy navrhování (povinně volitelný)
 • Historické konstrukce (povinně volitelný)
 • Informovaný architektonický design (povinně volitelný)
 • Moderní nosné konstrukce (povinně volitelný)
 • Pasivní architektura a technologie (povinně volitelný)
 • Teorie prostoru a místa v umění (povinně volitelný)
 • Umění a veřejný prostor (povinně volitelný)
 • Urbanismus 21. století v kontextu (povinně volitelný)
 • Veřejný prostor v urbanistických (povinně volitelný)
 • Vybrané problémy společenských (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Do programu doktorského studia se přijímají zpravidla absolventi stejného nebo příbuzného oboru magisterského studia, kteří prokáží schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti. Kandidát musí před přijímací komisí na předloženém portfoliu představit a přesvědčivě vyložit své dosavadní umělecké a odborné směrování v návaznosti na svůj doktorský projekt, čímž doloží nejen své tvůrčí předpoklady a odhodlání, ale i základní ochotu k sebereflexivní komunikaci. Zvláštní pozornost je věnována možnosti interdisciplinární spolupráce mezi odlišnými obory v rámci zvoleného tématu uchazeče, čímž vztah mezi architekturou, designem, urbanismem, stavitelstvím a uměním dostává novou dimenzi spojenou s jinými formami vědění. Důležitým kritériem je rovněž možnost začlenění uchazeče do práce univerzitních ateliérů a možný přínos jeho výzkumu pro školu jako celek.

Další informace

Kontakt: Buček Jiří, doc. Ing. arch., jiri.bucek@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG