Aplikované vědy v inženýrství

Charakteristika studijního programu

Bakalářský program Aplikované vědy v inženýrství vychází z rozšířeného technického základu. Vedle základního kurzu matematiky, technické fyziky a informatiky pokrývá oblasti moderních softwarových a měřicích technologií nezbytných pro uplatnění ve výzkumných a vývojových odděleních, výzkumných centrech a v průmyslu či v akademické sféře.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského oboru získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách. Má solidní znalosti z matematiky, umí analyzovat fyzikální podstatu technických dějů a je schopen při řešení technických problémů využívat moderní elektroniku a softwarové nástroje. Primárním cílem studia bakalářského oboru AVI je vychovat absolventa s dostatečným teoretickým základem pro navazující magisterské studium v odpovídajícím technickém oboru, například ve stejnojmenném navazujícím programu „Aplikované vědy v inženýrství“. Absolvent je ale schopen i přímého uplatnění v automobilovém, strojním, elektrotechnickém či optickém průmyslu v pozicích, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Student si může vybrat jednu z těchto specializací: Optické a laserové technologie a měření (využití laserů a optiky v průmyslu, medicíně a výzkumu). Materiály pro elektrotechniku (využití chytrých materiálů v konstrukci moderních elektronických a elektrotechnických zařízení). Počítačové simulace ve fyzice a technice (moderní numerické metody a softwarové technologie pro náročné výpočty proudění tekutin, deformace konstrukcí, přenos energie?).

Parametry

Program
Aplikované vědy v inženýrství (B0588A110003)
Fakulta
FM
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Fyzika, Kybernetika, Strojírenství, technologie a materiály

Předměty programu Aplikované vědy v inženýrství

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Příjímací zkoušky jsou z matematiky a fyziky. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických a strojních, případně příbuzných, kteří z předmětů matematika a fyzika mají po celou dobu studia velmi dobré studijní výsledky, mohou být přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy podali žádost o přijetí ke studiu. Konkrétní podmínky jsou uveřejněny na webu fakulty: http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/bakalarske-studijni-programy .

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Stebel Jan, doc. Mgr. Ph.D., jan.stebel@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG