Mechatronika

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na univerzitách. Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na universitách. Vzhledem k inherentně interdisciplinárním charakteru studia mechatroniky a mnohotvárnosti jejich aplikací mohou absolventi nalézt uplatnění i mimo klasicky technické oblasti, např. ve zdravotnictví či finančnictví.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Mechatronika získá v potřebném rozsahu znalosti z oblasti kybernetiky a automatického řízení, mechatronických systémů, robotů, elektrotechniky, informačních a komunikačních technologií i technického měření a experimentálních metod. Je proto schopen navrhovat a realizovat rozsáhlé systémy pro řízení technologických procesů, zařízení pro výrobu a přenos elektrické energie a automatizovaných i robotizovaných výrobních linek stejně jako menší vestavné systémy pro řízení jednotlivých strojů či vozidel a jejich jednotlivých částí a agregátů. K podstatným základům jeho úspěchu náleží hluboké znalosti matematických a fyzikálních principů, na nichž je založeno fungování technologií, s nimiž pracuje, stejně jako rozsáhlé znalosti z oblasti teorie systémů a řízení. Zejména ve druhém roce studia má budoucí absolvent možnost svobodně se spolupodílet na utváření svého profilu volbou z nabídky povinně volitelných předmětů.

Parametry

Program
Mechatronika (N0714A270010)
Fakulta
FM
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing.
Jazyk
Čeština
Oblast
Elektrotechnika, Strojírenství, technologie a materiály

Specializace

Automatické řízení
? Automatické řízení (teorie systémů a řízení, počítačové řídicí systémy a aplikovaná informatika, návrh hardwarových komponent, systémy pro řízení v reálném čase, řízení databází, řídicí systémy vozidel, umělá inteligence, počítačové vidění, elektrické pohony a výkonová elektrotechnika, elektrické pohony a servomechanismy, projektování automatizovaných systémů, automatické řízení výrobních strojů a technická diagnostika).
Mechatronika
? Mechatronika (mechatronické systémy, hydraulické a pneumatické mechanismy, stavba mechanických uzlů, automatické řízení v mechatronice řídicí systémy v mechatronice, číslicové řízení, metody řízení v aplikacích, umělá inteligence, výkonová elektrotechnika, elektronika a počítačový hardware, návrh hardwarových komponent, elektromagnetická kompatibilita, elektrické systémy vozidel, řídicí počítačové systémy).

Předměty specializace Automatické řízení

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Předměty specializace Mechatronika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

  • Odborná rozprava (povinně volitelný)

Přijímací řízení

Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří předloží na studijní oddělení fakulty kopii diplomu bakaláře, kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a kopii výkazu o studiu s uvedením výsledků všech vykonaných zkoušek. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu studia bakalářského studijního programu a na základě motivačního pohovoru. Elektronickou přihlášku ke studiu vyplňují uchazeči podle pokynů na adrese http://www.tul.cz -> STAG -> Elektronicka prihlaska ke studiu.

Více o přijímacím řízení

Další informace

Kontakt: Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing., jaroslav.hlava@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG