Architektura a urbanismus

Charakteristika studijního programu

Studium pokrývá navrhování architektury a urbanismu v celém rozsahu a komplexitě zadání na úrovni magisterského stupně vzdělávacího programu – v ateliérové tvorbě se jedná především o soubory budov, složitější technologické celky nebo rozsáhlejší část sídel. Student rozvíjí své analytické a tvůrčí schopnosti v přístupu k jednotlivým úkolům a výzvám současnosti. Studium umožňuje prostřednictvím většího množství povinně volitelných předmětů specializaci humanitním, technickým nebo uměleckým směrem. Studenti získávají zkušenost také v souvisejících a rozšiřujících oborech s důrazem na urbanismus, legislativu, krajinářskou tvorbu nebo ochranu památek, a jsou profilováni jako kompetentní partneři stavebním inženýrům-statikům a inženýrům speciálních profesí ? podílejícím se na vzniku architektonického nebo urbanistického díla. Součást studia je také možnost osvojení si principů navrhování v digitálních médiích a vůbec využití dat při navrhování.

Profil absolventa

Absolventem je architekt a urbanista s všestrannou odbornou průpravou v oboru navrhování pozemních staveb a urbanistických celků, jenž je schopen samostatné, koncepční a tvůrčí projekční práce a řídící činnosti v procesu investiční výstavby, nebo výkonu činnosti v orgánech státní správy. Úspěšný absolvent je připraven po splnění příslušné odborné praxe složit autorizační zkoušky České komory architektů a následně samostatně vykonávat vlastní architektonickou nebo urbanistickou praxi. S titulem Ing. arch. mohou navíc absolventi Fakulty umění a architektury TUL vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoliv dalších povolení či dokladů, získané vzdělání je plně kompatbiilní s evropskými školami podobného typu.

Parametry

Program
Architektura a urbanismus (N0731A010013)
Fakulta
FUA
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Doba studia
2
Získaný titul
Ing. arch.
Jazyk
Čeština
Oblast
Architektura a urbanismus

Předměty programu Architektura a urbanismus

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. obdobného zaměření. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem o vysokých školách směrnice děkana vydaná příslušnou fakultou.

Více o přijímacím řízeníuchazec:prijimaci-rizeni

Další informace

Kontakt: Stolín Petr, doc. Ing. arch., petr.stolin@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG